دانلود فایل


نمونه تفسیر وکسلر - تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان (دو نمونه) - دانلود فایل



دانلود فایل نمونه تفسیر وکسلر - تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان (دو

دانلود فایل نمونه تفسیر وکسلر - تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان (دو نمونه) تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالاننمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسیرتفسیر وکسلر بزرگسالان تعداد صفحات: 29 (دو نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان)نوع فایل: WORD قسمتی از متننمونه اول:فرم ثبت مقیاس هوش وکسلر برای بزرگسالان (نمونه اجرا شده) آزمونهای عملی و کلامی:1- اطلاعات عمومی 2- درک مطلب 3- حساب 4- تشابهات 5- فراخنای ارقام 6- خزانه لغات 7- رمز نویسی 8- تکمیل تصاویر 9- طراحی با مکعب ها 10- تنظیم تصاویر 11- الحاق قطعات مشخصات آزمودنیمعاینه وضعیت روانیتفسیر و برداشت بالینی:سطح 1- هوشبهر مقیاس کلی:سطح 2- هوشبهرهای کلامی- عملی، نمره های عامل، و گروه بندی های افزودهنیمرخ SCADگروه بندی های هورن:سطح 3. تفسیر پراکندگی خرده آزمون هاسطح 4- تغییرپذیری درون خرده آزمون هاسطح 5- تجزیه و تحلیل کیفی سطح 2- هوشبهرهای کلامی- عملی، نمره های عامل، و گروه بندی های افزودهگام 2 الف. هوشبهرهای کلامی- عملیبا توجه به اینکه هوشبهر کلامی وی برابر 95 و هوشبهر عملی وی برابر 91 می باشد و مقدار تفاضل آنها کمتر از 12 نمره است؛ در سطح 05/0 تفاوت معناداری بین نمره های هوشبهر کلامی و عملی وجود ندارد. لذا نمرات در این سطح از قابلیت تفسیری برخوردار نیستند.گام2 ب- نمره های عاملنمره آزمودنی در درک و فهم کلامی برابر 98.6 است که با توجه به شاخص های ناگلیری ( 1993 ) تفاوت معنا داری با میانگین ندارد. نمره وی در سازمان ادراکی 94 می باشد که در این عامل نیز تفاوت معناداری با میانگین ندارد. در عامل رهایی از حواسپرتی نمره آزمودنی برابر با 88.8 است. و در این عامل نیز تفاوت معناداری با میانگین ندارد.جدول:با توجه به نمرات بدست آمده از انحراف نمرات از میانگین می توان این سه عامل را روی یک پیوستار قرار داد، که در یک انتهای آن عامل درک و فهم کلامی و در انتهای دیگر عامل رهایی از حواسپرتی قرار می گیرد. عامل سازمان ادراکی نیز در میانه این پیوستار قرار می گیرد.قابل ذکر است که پراکندگی نمرات در مورد عامل درک و فهم کلامی برابر 1، سازمان ادراکی برابر 2، و رهایی از حواسپرتی 8 می باشد که مقادیر فوق نشان دهنده این است که خرده آزمون های عامل درک و فهم کلامی و سازمان ادراکی یکپارچه اند. اما به علت پراکندگی زیاد بین خرده آزمون های عامل رهایی از حواسپرتی، این خرده آزمون ها یکپارچه نمی باشند. نمونه دوم:معرفی آزمودنیمعرفی مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر بزرگسالانتعریف هوشسطوح تفسيريWAIS-Rسطح 1: تفسير هوشبهر كليسطح 2الف - نمره های هوشبهر کلامی وعملیب) نمره هاي عاملج) گروه بندي هاي اضافينيمرخ ACID:گروه بندي هاي هورن:سطح 3: تفسير پراكندگي خرده آزمون هاسطح 4: تغییر پذیری درون خرد آزمون ها سطح 2الف - نمره های هوشبهر کلامی وعملیVerbal IQ= 122 Performance IQ= 103بين هوشبهر كلامي و عملي 19 نمره تفاوت وجود دارد (V>P) كه اين اختلاف در سطح 0.01 معنادار مي باشد.اين اختلاف از دو جهت قابل توضيح مي باشد. از طرفي آزمودني فردي با تحصيلات بالا و متعلق به خانواده اي با سطح اجتماعي- اقتصادي بالا مي باشد كه اين عوامل تا حدودي مي تواند باعث بالاتر بودن هوشبهر كلامي نسبت به عملي باشد و از طرفی آزمودنی تکالیف مقیاس های عملی را با کندی و بی حوصلگی انجام می داد که این می تواند در کاهش نمرات عملی موثر بوده باشد.ب) نمره هاي عامل
  نمرات عامل را با استفاده از نمره هاي مقياسي اصلاح شده بر حسب سن محاسبه مي كنيم.Verbal Comprehension Index: 1.4 (I+V+C+S)+44Verbal Comprehension Index= 1.4 (13+13+17+12)+ 44= 121Perceptual Organization Index: 2 (PC+BD+OA)+40Perceptual Organization Index= 2 (10+15+11)+40= 112Freedom from Distractibility Index: 2.8 (DSP+A)+44Freedom from Distractibility Index= 2.8 (4+14)+44= 94.4
   2. ميانگين نمره هاي استاندارد مربوط به هر سه عامل را محاسبه مي كنيم.= (121+112+94.4) /3 = 109.13
    3. تفاوت نمره هاي استاندارد هر يك از عامل ها را از اين ميانگين محاسبه مي كنيم.Xve– = 121 –109.13 =11.87Xpe– = 112– 109.13 = 2.87Xfr– = 94.4 – 109.13 =-14.73
     معنادار بودن تفاوت نمره ها را آزمون مي كنيم.همان گونه كه مشاهده مي شود، عامل اول يعني درك و فهم كلامي تقريباً11.87نمره با ميانگين اختلاف دارد كه اين تفاوت به لحاظ آماري معنادار مي باشد(تفاوت 7 نمره اي در سطح 0.05 براي سنين 74 – 20 سال معنادار است) و بايد تفسير شود. از آن جايي كه اين عامل، شاخص نسبتاً خالصي از توانايي هاي كلامي است با توجه به سطح تحصيلات و سطح اجتماعي – اقتصادي قابل توجيه مي باشد، همان گونه كه اين تفاوت در مورد هوشبهر كلامي و عملي نيز صادق بود.در مورد عامل دوم يعني سازمان دهي ادراكي تفاوت تقريباً 2.87 نمره اي با ميانگين وجود دارد (سازمان دهي ادراكي 2.87 نمره از ميانگين كمتر است) كه اين تفاوت نيز از نظر آماري معنادار نمي باشد (تفاوت 9 نمره اي در سطح 0.05 براي سنين 74 – 20 سال معنادار است).در مورد عامل سوم يعني رهايي از حواسپرتي اختلاف تقريباً 14 نمره اي وجود دارد كه به لحاظ آماري معنادار مي باشد (تفاوت 9 نمره اي در سطح 0.05 براي سنين 74 – 20 سال معنادار است). این نمره ، ضعف در تمرکز، ضعف در حافظه و زنجیره ای کردن، ضعف در توانایی عددی، اضطراب، خودبازبینی و دشواری در انتقال ذهن را نشان می دهد.

     نمونه اجرا شده آزمون وکسلر


     نمونه اجرا شده وکسلر


     نمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسیر رایگان


     نمونه آزمون انجام شده وکسلر


     نمونه تفسیر تست وکسلر


     مقاله


     پاورپوینت


     فایل فلش


     کارآموزی


     گزارش تخصصی


     اقدام پژوهی


     درس پژوهی


     جزوه


     خلاصه


پاورپوینت بررسی معماری حمامهای اسلامی و ایرانی - 74 اسلاید

مقیاس مهارتهای ارتباطی

پاورپوینت درباره جذام، هپاتیت و سرطان

پرسشنامه بررسی دو بعد تمرکز و رسمیت در سازمان

پاورپوینت بررسی معماری حمامهای اسلامی و ایرانی - 74 اسلاید

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاور پوینت درس 6 علوم پایه دوم دبستان (پیام رمز را پیدا گن -2)

استند 3 بعدی .......... شماره 93 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

اینگرام . شخصیت شناسی 9

بک دراپ تولد تم سیرک -کد 29