دانلود فایل


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی (پالئونتولوژی) 1 مبحث ماکروفسیل ها یا Paleontology در 323 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی (پالئونتولوژی) 1 مبحث ماکروفسیل ها یا Paleontology در 323 اسلاید پالئونتولوژی یا دیرینه شناسی از سه کلمه یونانی Paleos به معنی "دیرین" و Onta به مفهوم "موجودات" و Logos به مفهوم "شناخت و بحث کردن" گرفته شده است. دید کلیفسیل شناسی بحث درباره گیاهان و جانورانی است که سابقا در سطح زمین زندگانی کرده اند. بقایا و اثراتی را که از گیاهان و جانورانی در رسوبات مختلف زمین دیده می شود، فسیل می نامند و فسیل شدن عبارت از مجموع پدیده هایی است که در نتیجه آن آثار و بقایای گیاهان و جانوران در رسوبات مختلف زمین حفظ می شوند. نخستین شرط لازم برای اینکه جانور یا گیاهی فسیل شود این است که گیاه یا جانور در هوای آزاد نماند و بواسطه خاک یا عوامل دیگر محفوظ گردد و در میان رسوبات جای گیرد. بنابراین هر چه جانور یا گیاه کوچکتر باشد، بهتر باقی خواهد ماند. در صورتی که جانوران بزرگ به ندرت باقی می مانند و بصورت فسیل دیده می شوند.تاریخچهفسیل شناسی از زمانهای قدیم مورد بحث و توجه انسان واقع شده ، حتی انسانهای دوره پارینه سنگی اکثرا در صدد تجسس و تحقیق فسیل بر آمده و آنها را کلکسیون می نموده اند. عده ای دیگر ، از این فسیلها به عنوان زینت استفاده می کردند (گردنبند و گلوبند و غیره ). این فسیلها که به توسط انسان جمع آوری شده در اکثر غارهای فرانسه و بلژیک و مصر دیده می شوند. سیر تحولی و رشدآناکسیماندر ( 6 قرن قبل از میلاد ) عقیده داشته است که زمین در اثر تغییراتی به حالت کنونی در آمده ، البته عقاید او متکی به اطلاعات فسیل شناسی و زمین شناسی بوده است.

فیثاغورث که پیشوای پیتاگوریسینها بوده چنین می نویسد: قبول کنید که هیچ چیز در این دنیا از بین نمی رود بلکه تغییر صورت می دهد و به اشکال دیگری در می آید. کوههای مرتفع امروزی قعر دریاهای قدیمی می باشند و یافتن صدفهای دریایی در این کوهها دال بر این امر است.

ارسطو ( 400 سال قبل از میلاد ) تحقیقاتی در جانور شناسی و تشریح مقایسه ای و رویان شناسی کرده است نامبرده عقیده دارد که طغیان دریا در روی خشکیها باعث می شود که فسیلها به وجود آیند.

فالوپ معتقد بود که فسیلها در نتیجه تخمیر زیرزمینی تشکیل گردیده اند.

ابو علی سینا پزشک و طبیعیدان معروف ایرانی معتقد بود که فسیلها حیوانات زنده ای بوده اند که سابقا در سطح زمین می زیسته اند.

اردان در سال 1552 اعلام کرد صدفهایی که در نواحی دور از دریا پیدا می شوند معلوم می دارند که آن نواحی سابقا به واسطه دریا احاطه شده اند.

لامارک ( 1832 ـ 1744 ) کتابی به نام فلسفه جانور شناسی فراهم آورده و در این کتاب طریقه اشتقاق جانوران را از یکدیگر بیان کرده است.

داروین ( 1882 ـ 1809 ) برای مطالعه شعب علوم طبیعی در سن بیست و دو سالگی عازم آمریکا می گردد و در همین آزمایشگاه طبیعت است که علوم طبیعی را فرا می گیرد و تئوری تکامل و تغییرات تدریجی برای او آشکار می گردد. به عقیده وی اشکال مختلف جانوران از یکدیگر منشعب می گردند.انواع فسیل شناسیفسیل شناسی گیاهانفسیل شناسی جانورانانواع فسیلهافسیلهای شاخصاین فسیلها دارای گسترش جغرافیایی وسیع بوده ولی در زمان کوتاه زمین شناسان می زیسته اند. مانند فسیل آمونیت که منحصرا در کرتاسه میانی وجود داشته است. فسیلهای غیر شاخصاین فسیلها تقریبا در تمام دوره ها و یا دورانهای زمین شناسی وجود داشته اند و شاخص زمان معین و کوتاه زمین شناسی نیستند. مانند برخی دوکفه ای ها ،شکم پایان ، مرجانها و غیره.

فسیلهای رخسارهفسیلهایی هستند که ارزش پالئوژئوگرافی آنها بیش از اهمیت بیوستراتیگرافیآنهاست. این فسیلها می توانند معرف وضعیت جغرافیایی زمان زیست خود از نظر آب و هوا و سایر شرایط محیط زیستی باشند. مثلا فسیل کلنیه ای مرجانی حاکی از محیط ساحلی دریا و آب و هوای استوایی تا نیمه استوایی است. کاربرد فسیلها در زمین شناسیمهمترین کاربرد فسیلها در تعیین سن طبقات زمین می باشد.

فسیلها معرف شرایط محیطی جغرافیای دیرینه بوده و در این مورد اطلاعات با ارزشی را در اختیار دانشمندان قرار می دهند. فهرست مطالب:فصل اول: مفاهیم و اصطلاحات جدیدتعریف و تاریخچه دیرینه شناسیرابطه دیرینه شناسی با دیگر رشته های علومرابطه دیرینه شناسی با زمین شناسیو...فصل دوم: سنگواره ها (فسیل ها)تعریف سنگوارهشرایط مناسب تشکیل سنگواره هاچگونگی فسیل شدن جاندارانتبدیل اندام های سخت به مواد دیگرانواع دیگر سنگواره هاموارد استفاده سنگواره هاچگونگی نامگذاری سنگواره هاجمع آوری سنگواره هاو...فصل سوم: شاخه آرکئوسیاته ها و شاخه اسفنج هاشاخه آرکئوسیاته هاویژگی هاشکل و فسیلشاخه اسفنج هاویژگی هااسکلت اسفنج ها و مواد تشکیل دهنده آنرده بندی و جنس های معروف اسفنج هارده دمواسپونجیامهمترین نمونه های رده دمواسپونجیارده هگزاکتینلیدارده کلسی اسپونجیاو...فصل چهارم: شاخه کیسه تنانویژگی های عمومی و بارز کیسه تنانرده بندی کیسه تنانرده پروتو مدوزارده دیپلوروزوارده اسکیفوزوارده هیدروزوارده آنتوزوا (مرجان ها)مهم ترین عناصر اسکلتی داخلی یک کورالایتمهم ترین راسته های مرجانو...فصل پنجم: شاخه کرم ها و بریوزوآویژگی هاسنگواره کرمها در سنگهاشاخه بریوزوآرده بندی شاخه بریوزوآزیر شاخه انتوپروکتازیر شاخه اکتوپروکتاو...فصل ششم: شاخه براکیوپودهاویژگیهای بارز براکیوپودهااندام های براکیوپودهااندام های نرمپرده بدنیپدیکللوفوفورعضلاتصدفرده بندی براکیوپودهارده این آرتیکولاتاو...فصل هفتم: شاخه نرم تنان رده دو کفه ای هاویژگیهای بارز نرم تنانرده دو کفه ایهاقسمتهای مختلف ساختمان دو کفه ایهااندام نرمصدفانواع دو کفه ای هاراسته تاکسودونتاراسته هترودونتاراسته پاکی دونتاراسته شیزودونتاراسته ایزودونتاراسته دسمودونتاو...فصل هشتم: شاخه نرم تنان رده شکم پایانرده گاستروپودهااندام های شکم پایانرده بندی گاستروپودهازیر رده بلروفونتیدازیررده پروسوبرانشیازیررده پروسوبرانشیازیر رده اوپیستوبرانشیازیر رده پول موناتارده سفالوپودهارده بندی سفالوپودهارده اسکافوپودهارده آمفی نورهاو...فصل نهم: شاخه خارپوستانویژگیهای بارز خارپوستانرده بندی خارپوستانزیر شاخه پلماتوزوآرده سیستوئیده آرده بلاستوئیده آرده کرینوئیده آاسکلت کرینوئیده آزیر شاخه التروزوآرده استروئیده آرده خاردارانخارداران منظمخارداران نامنظمو...فصل دهم: شاخه پندپایانویژگی های بارز شاخه بندپایاناندام شناسیپوشش بندپایانرده بندی بندپایانرده شلی سراتارده کروستاسه آرده تریلوبیتارده بندی تریلوبیت هاو...فصل یازدهم: شاخه همی کورداتاویژگیهای بارز شاخه همی کورداتارده بندی همی کورداتارده گراپتولیت هارده دندروگراپتولیت هاپالئواکولوژی گراپتولیت هاو...

دیرینه


شناسی


فسیل


سنگواره


پالئونتولوژی


آرکئوسیاته


اسفنج


رده


شاخه


راسته


جنس


اسکلت


صدف


اندام


نرم


کیسه تنان


کرم


بریوزوآ


براکیوپود


نرم تنان


دو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نفت خام

پاورپوینت درباره قرص های پیشگیری از بارداری

پلان دو طبقه 185

پاورپوینت سیاست در سازمان

پاورپوینت آماده: بررسی روانشناسی مثبت نگر و مثبت اندیشی و تاثیرات مثبت اندیشی

پروژه / تحقیق آماده: بررسی و تحلیل پارامترهای مختلف در سرریزهای نیلوفری سد ها (70 صفحه فایل ورد - word)

تحقیق درباره بهره وری در کشاورزی (زیره)

پاورپوینت طراحی اقلیمی گرم و خشک

زندگینامه امام رضا (ع)

ساختمانهاي قرن بيست و يكم