دانلود فایل


کارتحقیقی اشتباه حقوقی - دانلود فایلدانلود فایل کارتحقیقی اشتباه حقوقی کارتحقیقی اشتباه حقوقی 60

دانلود فایل کارتحقیقی اشتباه حقوقی کارتحقیقی اشتباه حقوقی 60 صفحه بصورت وردفهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه: 3بخش اول: اشتباه. 4فصل اول: تعريف اشتباه 4فصل دوم: اقسام اشتباه 5الف- اشتباه مشترك: 5ب- اشتباه متقابل: 5ج- اشتباه يك جانبه: 5د-تفاوت بين اشتباه متقابل و اشتباه يك جانبه: 6فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن.. 7الف- آثار اشتباه: 7ب- شرايط تأثير اشتباه: 7فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه 8مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد): 8مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله: 8مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله: 10مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله: 12مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله: 12مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي: 13فصل پنجم: موارد غيرحقوقي اشتباه 14الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون: 14ب- اسنادي كه اشتباها امضاء ميشوند: 14بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه. 15فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن.. 15مبحث اول: تعاريف و مفاهيم.. 15گفتار اول : مفهوم كلي و اصطلاحي بطلان.. 15بند اول : مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران.. 15گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان با مقايسه مشابه. 18بند اول : عقد باطل و عقد فاسد. 19بند دوم : بطلان عقد و انفساخ آن.. 22بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد قابل فسخ.. 25بند چهارم : مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ. 27ديدگاه اول : برپايه عناصر تشكيل دهنده قرارداد. 31ديدگاه دوم : برپايه مصلحت و اهداف ضمانت اجراهاي مربوط به شرايط اساسي عقد. 31بند پنجم : مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد. 34مبحث دوم: خصائص و ويژگيهاي بطلان در قراردادها به طور كلي.. 35گفتار اول: مختصات و ويژگيهاي بطلان.. 35بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل.. 35بند دوم: اثر قهقرائي بطلان.. 38بندسوم: عدم تأثير اجازه بر عقد باطل.. 38بند چهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح.. 39گفتار دوم : خصائص و ويژگيهاي بطلان در برخي از قراردادها 41بند اول: ويژگيهاي بطلان درقرار داد نكاح.. 41بند دوم : ويژگيهاي بطلان در قراردادهاي احتمالي.. 44فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه 47بطلان قرارداد بواسطه اشتباه 47اشتباه در ارزش معامله و اشتباه در انگيزه قرارداد (جهت) 52فهرست منابع.. 55منابع فارسي: 55كتابهاي خارجي: 58منابع و مآخذ عربي.. 58منابع و مآخذ به زبان انگليسي: 60منابع و مآخذ به زبان فرانسوي.. 60مقدمه:براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم. بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه. اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي دهيم.بخش اول: اشتباه فصل اول: تعريف اشتباهواژه اشتباه در زبان حقوقي در زبان حقوقي معني محدودتري دارد. اشتباه را نويسندگان حقوق مدني چنين تعريف كرده اند: اشتباه تصور نادرستي است كه انسان از حقيقت پيدا مي كند [1] و يا: تصور غلطي است كه انسان از شيئي مي كند [2]در كتب عربي اشتباه را غلط مي نامند. فقهاي اسلامي اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسيان ناميده اند.فصل دوم: اقسام اشتباهدر حقوق ايران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثير آن در عقد تقسيم بندي كرده اند. يعني اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غيرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهي موجب بطلان و گاهي موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.طبق نظر موسوم (در كتب عربي) اشتباه بر سه نوع است: اشتباهي كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع ناميده اند. اشتباهي كه بطور نسبي موجب بطلان عقد است (قابل بطلان). اشتباهي كه تأثيري در صحت عقد ندارد.اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند: اول در ماهيت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوري در كتاب خود اشتباهي را كه هنگام پيدايش اراده صورت نگرفته و اراده را معيوب نمي سازد وليكن به هنگام نقل آن صورت بگيرد يعني ارادة حقيقي با ارادة انساني متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل ناميده است. و نوع ديگر اشتباه را كه بهنگام تفسير اراده صورت مي گيرد، اشتباه تفسيري دانسته است.در حقوق انگليسي اشتباه را به نوعي ديگر تقسيم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند: اشتباه مشترك
اشتباه متقابل
اشتباه يك جانبه
بعضي از نويسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.الف- اشتباه مشترك:اين اشتباه در موردي است كه طرفين معامله هر دو اشتباه مشابهي مينمايند. هركدام از آنها قصد طرف ديگر را ميداند و آنرا قبول مي كند و هر دو در مسائل اصلي و اساسي عقد اشتباه مي كنند. براي مثال مورد معامله اتومبيلي باشد كه از بين رفته (در حين عقد) درحاليكه طرفين آنرا موجود تصور كنند.ب- اشتباه متقابل:وقتي است كه طرفين به قصد يكديگر پي نبرده و هر كدام مقصود خود را مي فهمند. مثلاً شخص الف پيشنهاد فروش اتومبيلي را مي كند كه ولي شخص ب تصور مي كند كه پيشنهاد راجع به اتومبيل وي ليكن از مدل ديگر مي باشد. در چنين صورتي عليرغم وجود اراده، تطابق واقعي بين پيشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتيجه معامله ضرورتاً بايد باطل باشد.ج- اشتباه يك جانبه:در اين نوع اشتباه كه اشتباه به معناي واقعي است فقط يكي از طرفين در اشتباه بوده و طرف ديگر نيز از اين امر آگاه مي باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خريد نقاشي بخصوصي از شخص ب بنمايد. به تصور اينكه اصل است اما درواقع بدل و كپي آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولي اگر او بداند اشتباه يك جانبه خواهد بود.در مورد اين اشتباه نيز توافق واقعي بين ايجاب و قبول وجود نداشته درنتيجه معامله فاقد اثر مي باشد.د-تفاوت بين اشتباه متقابل و اشتباه يك جانبه:تشخيص بين اين دو اشتباه است. اگرچه مسئله اي كه در اين دو مطرح ميشود شبيه مي باشد. ليكن روش رسيدگي تفاوت دارد.اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسيدگي قضائي جنبة موضوعي داشته ولي اگر اشتباه يك جانبه عنوان شود رسيدگي جنبة شخصي خواهد داشت.[3]فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن الف- آثار اشتباه:اشتباه در معامله گاهي موجب بطلان و گاهي نيز موجب عدم نفوذ عقد مي باشد و در بعضي موارد نيز به مشتبه حق فسخ مي دهد و گاهي نيز موثر در عقد نبوده و حقي براي طرف ايجاد نمي كند.در مورد اثر اشتباه متقابل و يك جانبه دركا من لوو انصاف بايد افزود كه اشتباه متقابل در كا من لوفي النفسه موجب بي اعتباري قرارداد نميشود. دادگاه به اين مسئله رسيدگي كرده و تصميم مي گيرد و براي اخذ تصميم به نيات طرفين توجه نمي كند چون از اين جهت در هر حال رضايت واقعي وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولي را در نظر ميگيرد و مي بيند كه آيا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطي كرده و توافق آنها را به چه معني گرفته است. قاضي بلاك برن ميگويد: اگر كسي هر قصدي كه داشته باشد طوري رفتار كند كه يك شخص ثالث معقول چنين پندارد كه او با شرايط طرف ديگر موافق ميباشد اين شخص با چنين رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقي خواهد ماند. بنابراين در چنين حالتي دادگاه با وجود يك اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفين الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوري به قوت خود باقي ميماند.در سيستم انصاف نيز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمي باشد بلكه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصميم گرفته و به طرف هم حق فسخ نميدهد و انصاف از اين جهت از قانون پيروي مي كند.اشتباه يك جانبه كه اغلب به صورت اشتباه در شخصيت مي باشد در كامن لو در صورتي موجب بي اعتباري قرارداد است كه مدعي اشتباه براي رهائي از تعهدي كه كرده مسائلي را ثابت كند كه در بحث مربوط در اشتباه در شخصيت خواهد آمد.اگر اشتباه يك جانبه در شرايط اساسي معامله باشد موجب بي اعتباري قرارداد خواهد بود.دادگاههاي انصاف به پيروي از قانون اين اشتباه را موجب بطلان قرارداد نميداند ليكن دادگاه در رسيدگي به دعوي از صدور حكم الزام به انجام تعهد خودداري مي كند يعني بدين ترتيب متعهد مجبور به انجام تعهد نميشود.[4]ب- شرايط تأثير اشتباه:اشتباه در صورتي از عيوب رضا محسوب ميشود كه داراي دو شرط باشد:در صورتي كه ثابت شود كه اگر طرفي كه اشتباه كرده به حقيقت واقف بود، آن معامله را انجام نميداد.
اشتباه بايد در قصد مشترك طرفين مؤثر باشد.
اشتباه بايد در امري باشد كه عرفاً از صفات اساسي عقد باشد يا يكي از طرفين آن صفت را اساسي اعلام كند و معامله بر مبناي آن واقع شود.[5]بنابراين با جمع اين شرايط است كه اشتباه مؤثر در عقد واقع ميشود. [1] - آقاي دكتر كاتوزيان، حقوق مدني، جلد اول، ص 208.[2] - حقوق مدني، دكتر عدل، ص 118.[3] - حقوق قراردادها Cheshire و Fifoot چاپ دوم- ص 194.[4] - حقوق قرارداد Cheshire و Fifoot ج- دوم- ص 230.[5] - حقوق مدني، جلد اول، دكتر كاتوزيان- ص 209.

کارتحقیقی اشتباه حقوقی


اشتباه حقوقی


پروژه اشتباه حقوقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


همدوسي نور

مصاحبه افسردگی

وکتور طرح مهر-مهر ژلاتینی-وکتور مهر-طرح مهر-استامپ -قابل ویرایش-وکتور کادر-حاشیه-فایل کورل

دانلود پاورپوینت در مورد Rational Rose

دانلود پاورپوینت کامل کاربرد های ودستاوردهای انرژی هسته ای بانضمام برق هسته ای گزینه ای اجتناب ناپذیر

دانلود کارت و برچسب لایه باز

دانلود فایل فلش فارسی Huawei Ascend G510 0010 ورژن V100R001C00B190 لینک مستقیم

جزوه آموزشی شیمی عمومی II

پروژه کارآموزی- تاثیر آب و هوا در ساختمان سازی و روش های مقابله با آن در ساختمان سازی در قالب ورد-doc

دانلود پاورپوینت “ نوروز ”