دانلود فایل


پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اشتراک فایل تحت اندروید و ویندوز - دانلود فایلدانلود فایل پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اشتراک فایل تحت

دانلود فایل پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اشتراک فایل تحت اندروید و ویندوز پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اشتراک فایل تحت اندروید و ویندوز 64 صفحه بصورت وردچکیدهدر ابتدا به بررسی فواید برنامه نویسی تحت شبکه و فواید جاوا و اندروید می پردازم. سپس وارد فرایند طراحی سیستم اشتراک فایل با رویکرد RUP و با استفاده از UML خواهم شد. توضیحات مربوط به هر یک از دیسیپلین های RUP و نمودارهای UML در بخش مربوط به خودش داده خواهد شد. زبان انتخابی من برای نوشتن این برنامه جاوا است، دلیل این انتخاب را در ادامه خواهم گفت. بعد از طراحی نوبت به پیاده سازی و نوشتن کد می رسد. در آخر، خروجی این پروژه، نمودارهای UML و در برنامه کاربردی، یکی برای ویندوز و دیگری برای اندروید، خواهد بود.کلمات کلیدی:سیستم اشتراک فایل، اندروید، برنامه نویسی تحت شبکه فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: بررسی منابع علمی.. 11-1) بررسی فواید برنامه نویسی تحت شبکه با جاوا 21-1-1) دریافت داده 21-1-2) ارسال داده 31-1-3) انبار فایل.. 31-1-4) پردازش موازی حجیم.. 31-1-5) تعامل نظیر به نظیر. 31-1-6) بازی.. 41-1-7) چت... 41-1-8) اشتراک فایل.. 41-1-9) سرورها 61-1-10) جستجو در وب... 61-1-11) امنیت... 61-2) تاریخچه جاوا 71-3) درباره اندروید. 71-4) کمی درباره ی RUP و UML 8فصل دوم: روش انجام پروژه. 9مقدمه. 102-1) دیسیپلین مدل سازی سازمان.. 102-1-1) درک ساختار و پویایی سازمان.. 102-1-2) درک مسائل و مشکلات جاری سازمان.. 112-1-3) استخراج و استنتاج نیازمندی های سازمان.. 112-1-4) تعیین چشم انداز سازمان.. 112-2) دیسیپلین مدیریت نیازمندی ها 122-2-1) شناسایی اکتور ها و موارد کاربرد. 122-2-2) شرح مورد کاربرد. 122-2-3) استخراج مدل مورد کاربرد. 202-2-4) ایجاد نمونه ای از واسط کاربر. 212-3) دیسیپلین تحلیل و طراحی.. 252-3-1) نمودار فعالیت... 252-3-2) نمودارهای فعالیت سمت سرور 272-3-3) چند نمودار فعالیت دیگر. 282-3-4) نمودار کلاس.... 292-3-5) نمودار شیء 312-3-6) نمودار توالی.. 322-3-6-1) طراحی نمودار توالی دریافت فایل.. 342-3-6-2) طراحی نمودار توالی ارسال فایل.. 362-3-7) نمودار بسته. 372-4) دیسیپلین پیاده سازی.. 382-4-1) تعریف ساختار کدهای برنامه. 382-4-2) نمودار مؤلفه. 482-5) دیسیپلین استقرار 492-5-1) نمودار استقرار 50نتیجه گیری: 51منابع.. 52 فهرست اشكالعنوان صفحهشکل (1-1): نرم افزار چت Cisco Jabber ]3[ 4شکل (1-2): نرم افزار Azureus Vuze ]3[ 5شکل (2-1): نمودار مورد کاربرد سیستم اشتراک فایل ]5[ 20شکل (2-2): صفحه نخست نرم افزار کاربر (متناظر با مورد کاربرد احراز هویت) ]9[ 21شکل (2-3): صفحه انتخاب دریافت یا ارسال فایل ]9[ 21شکل (2-4): صفحه انتخاب فایل برای دریافت (متناظر با مورد کاربرد دریافت فایل) ]9[ 22شکل (2-5): صفحه انتخاب فایل برای ارسال (متناظر با مورد کاربرد ارسال فایل) ]9[ 22شکل (2-6): نرم افزار طرف مدیر سیستم - صفحه متناظر با مورد کاربرد نمایش لیست کاربران ]9[ 23شکل (2-7): پنجره ثبت کاربر جدید (متناظر با مورد کاربرد ثبت کاربر) ]9[ 23شکل (2-8): صفحه لیست پوشه های اشتراکی (متناظر با مورد کاربرد نمایش پوشه های اشتراکی) ]9[ 24شکل (2-9): پنجره انتخاب پوشه جدید برای اشتراک (متناظر با مورد کاربرد اضافه کردن پوشه) ]9[ 24شکل (2-10): نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرد احراز هویت ]5[ 25شکل (2-11): نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرد دریافت فایل ]5[ 26شکل (2-12): نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرد ارسال فایل ]5[ 26شکل (2-13): نمودار فعالیت شروع (طرف سرور) ]5[ 27شکل (2-14): نمودار فعالیت متناظر با چند مورد کاربرد مربوط به اشتراک پوشه ]5[ 28شکل (2-15): نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرد نمایش لیست کاربران ]5[ 28شکل (2-16): نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرد ثبت کاربر ]5[ 29شکل (2-17): نمودار کلاس سیستم اشتراک فایل ]7[ 29شکل 2-18: نمودار شیء 1. در این نمودار شیء task1 قصد ارسال پیغام به مقصد 192.168.1.10 را دارد]8[ 31شکل (2-19): نمودار شیء 2. شیء Listener1 پیام را دریافت کرده و در جواب آن شیء msg2 را ایجاد می کند ]11[ 31شکل (2-20): سناریوی احراز هویت ]12[ 32شکل (2-21): نمودار توالی احراز هویت. متناظر با سناریوی شکل قبل ]4[ 33شکل (2-22): سناریوی دریافت فایل ]5[ 34شکل (2-23): نمودار توالی نمایش فایل های به اشتراک گذاشته شده ]5[ 34شکل (2-24): نمودار توالی دریافت فایل های به اشتراک گذاشته شده ]5[ 35شکل (2-25): سناریوی ارسال فایل ]5[ 36شکل (2-26): نمودار توالی ارسال فایل ]5[ 36شکل (2-27): نمودار بسته کاربر ]6[ 37شکل (2-28): نمودار بسته مدیر سیستم ]6[ 38شکل (2-29): نمودار مؤلفه سمت کاربر ]3[ 49شکل (2-30): نمودار مؤلفه سمت سرور ]3[ 49شکل (2-31): نمودار استقرار سیستم ]4[ 50 فهرست جداولعنوان صفحهجدول (2- 1): شرح مورد کاربرد احراز هویت . 13جدول (2-2): شرح مورد کاربرد دریافت فایل . 13جدول (2-3): شرح مورد کاربرد ارسال فایل . 14جدول (2-4): شرح مورد کاربرد نمایش لیست کاربران . 15جدول (2- 5): شرح مورد کاربرد ویرایش کاربر . 15جدول (2-6): شرح مورد کاربرد ثبت کاربر جدید . 16جدول (2-7): شرح مورد کاربرد حذف کاربر . 17جدول (2-8): شرح مورد کاربرد نمایش پوشه های اشتراکی . 18جدول (2-9): شرح مورد کاربرد اضافه کردن پوشه . 18جدول (2-10): شرح مورد کاربرد حذف پوشه . 19 فصل اول:
بررسی منابع علمی 1-1) بررسی فواید برنامه نویسی تحت شبکه با جاواعموماً چند شکل از برنامه های تحت شبکه وجود دارد. رایج ترین آن ها، سرویس دهنده ها[1] و مشتری ها[2] هستند. در ساده ترین حالت، برنامه مشتری، اطلاعات را از یک سرویس دهنده دریافت می کند و آن را نمایش می دهد. برنامه های پیچیده تر، داده را فیلتر و شناسایی می کنند، مرتباً داده های متغیر را دریافت می کنند، اطلاعات را به کامپیوترها و افراد دیگر ارسال می کنند، به طور بلادرنگ با چت یا بازی های چند نفر در تعامل اند. سرویس دهنده ها هم به درخواست ها پاسخ می دهند. سرویس دهنده های ساده فایلی را جستجو کرده و آن را در اختیار مشتری قرار می دهند، اما سرویس دهنده های پیچیده تر اغلب قبل از پاسخ به درخواست مشتری، پردازش های زیادی بر روی داده انجام می دهند. برنامه های نظیر به نظیر[3] مثل Gnutella کامپیوترهای زیادی را به هم متصل می کنند که هرکدام هم مانند سرویس دهنده و هم مثل مشتری عمل می کنند.]3[در ادامه، نگاهی دقیق تر به قابلیت هایی که شبکه به برنامه ها می افزاید، می اندازیم:1-1-1) دریافت داده
در ساده ترین حالت، یک مشتری داده را از سرور دریافت می کند. می تواند آن را برای نمایش به کاربر به فرمتی خاص تبدیل کند، آن را در پایگاه داده ی محلی ذخیره کند، با داده های دیگر ترکیب کند، آن را تحلیل کند، یا همه این موارد. مشتری ها در جاوا می توانند با پروتکل های استاندارد مثل HTTP[4]، FTP[5] و SMTP[6] صحبت کنند تا با سرورهای نوشته شده در زبان های مختلف ارتباط برقرار کنند.1-1-2) ارسال داده
مرورگرهای وب برای دریافت داده به صورت بهینه عمل می کنند؛ یعنی فقط مقدار کمی داده را، اغلب به صورت یک فرم، به سرور ارسال می کنند. برنامه های نوشته شده در جاوا چنین محدودیتی ندارند. وقتی یک ارتباط برقرار شود، برنامه می تواند به همان راحتی که داده را دریافت می کند، ارسال داده را از طریق همان ارتباط انجام دهد و این فرصت های جدیدی را ایجاد می کند:1-1-3) انبار فایل
Applet[7] ها معمولاً نیاز به ذخیره ی اطلاعات در هر بار اجرای خود دارند (مثل ذخیره امتیاز به دست آمده در یک بازی).Applet های غیرمطمئن اجازه ی ذخیره اطلاعات در هارددیسک را ندارند، اما می توانند این اطلاعات را در سرور ذخیره کنند. به این صورت که Applet فقط یک اتصال به سرورها از طریق شبکه برقرار کرده و داده را به آن ارسال می کند. سرور ممکن است داده را از طریق HTTP POST،FTP،SOAP[8] یا Servlet[9] بپذیرد.1-1-4) پردازش موازی حجیم
برای حل یک مسئله توسط یک کامپیوتر درزمانی قابل قبول، همیشه مشکلاتی وجود داشته است. گاهی اوقات تصمیم به خریدن کامپیوتری سریع تر (و البته پرهزینه تر) گرفته می شود، اما باید توجه داشت که هرچه به سمت فنّاوری بالاتر می رویم، سرعت افزایش هزینه از سرعت کامپیوترها بیشتر می شود. به طوری که برنامه نویس ها ترجیح می دهند از قدرت چندین کامپیوتر ارزان تر استفاده کنند تا یک ابرکامپیوتر!وقتی صحبت از پردازش های شبکه ای می شود، جاوا بهترین گزینه برای گروه های کلان از کامپیوترهای کوچک است. ازآنجاکه جاوا وابسته به پلتفرم[10] نیست، نرم افزارهای آن می توانند در تمام ماشین ها اجرا شوند، نه فقط در تمام این ویندوزها، تمام لینوکس­ها یا تمام مکینتاش ها.]1[1-1-5) تعامل نظیر به نظیر
تمام موارد بالا، مثال هایی از معماری سرویس دهنده / مشتری هستند؛ اما در جاوا، مشتری ها در سرتاسر اینترنت می توانند با یکدیگر نیز ارتباط برقرار کنند که این خود، فرصت های بسیاری را برای گروه های نرم افزارها ایجاد می کند. اگرچه به دلایل امنیتی، این ارتباط به واسطه ی یک نرم افزار پروکسی در سروری که برنامه مشتری از آن دانلود شده، انجام می گیرد. مشتری ها در جاوا به چند دسته تقسیم می شوند:1-1-6) بازی
قابلیت شبکه را با گرافیک قدرتمند جاوا در برنامه هایتان توأم کنید، این دستورالعمل ساخت بسیاری از بازی های جذاب چند نفر است.[1] Server[2] Client[3] Peer-to-peer[4] Hypertext transfer protocol[5] File transfer protocol[6] File transfer protocol[7] برنامه­اي كوچك كه در مرورگر وب اجرا مي­شود[8] Simple object access protocol[9] برنامه­اي در طرف سرور كه به قابليت سرور می افزاید[10] Platform

پروژه طراحی و پیاده سازی


اشتراک فایل اندروید و ویندوز


پروژه اشتراک فایل


پروژه اشتراک اندروید و ویندوز


پروژه طراحی اشتراک فایل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمایش حل مشکل لایت گوشی سامسونگ note 3

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G9508 ورژن G9508ZMU1AQEE اندروید 7.0 با لینک مستقیم

پاورپوینت درباره بیماری ام اس MS

پاورپوینت با موضوع هدایت و مقاومت الکتریکی

گزارش کار آزمایش ادراک سوسو - آزمایش ارزیابی آستانه تشخیص نور چشمک‌زن

آبجکت وسایل حمام

پاورپوینت راهبرد و مدیریت منابع انسانی

بک دراپ تولد تم مینی موس -کد 4332

دانلود کارآموزی ، کهرنگ لاستیک

دانلود تحقیق مدل حسابداري مبتني بر ارزش جاري