دانلود فایل


کارتحقیقی ماهیت اکراه - دانلود فایلدانلود فایل کارتحقیقی ماهیت اکراه کارتحقیقی ماهیت اکراه 81 صفحه

دانلود فایل کارتحقیقی ماهیت اکراه کارتحقیقی ماهیت اکراه 81 صفحه بصورت وردفهرست مطالبچکیده. 6مقدمه. 7بخش اول.. 8کلیات و مفاهیم.. 8فصل اول:کلیات... 9علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایدهی آن.. 9بیان مسأله. 9تاریخچه. 10سوال اصلی پژوهش: 11سوال فرعی پژوهش: 11پیشفــرض: 11فرضیــه: 11نوع پژوهش: 11روش گردآوری اطلاعات و دادهها: 11فصل دوم: مفاهیــم.. 12اکراه در لغت: 12اکراه در اصطلاح فقه: 12اکراه در اصطلاح حقوق: 12مفاهیم مرتبط باعث اکراه. 12مراحل تکوین اراده در فقه. 12مراحل تکوین اراده در حقوق.. 13تعریف قصد و رضا در فقه: 14تعریف قصد و رضا در حقوق: 15مراتب قصد: 15تعریف فقه: 16تحقق عقد در حقوق.. 17شرایط متعاقدین یا طرفین عقد.. 18تقسیم عقد در فقه. 18تقسیم عقد در حقوق.. 19خلاصه بخش مفاهیم.. 19بخش دوم. 20ماهیت و شرایط اکراه. 20فصل اول: ماهیت.... 21تفاوت اثر تهدید در اکراه و اجبار. 21تفاوت اثر تهدید در اکراه و اضطرار. 22دلیل فقهی رفع مسئولیت.... 23نکاتی در مورد قاعدهی اکراه. 24دلیل حقوقی رفع مسئولیت.... 25خلاصه فصل ماهیت.... 25فصل دوم: شرایط اکراه در فقه. 27شروط تحقق اکراه. 27خلاصه فصل دوم: 30شرایط تحقق اکراه: 30فصل سوم: شرایط تحقق اکراه در حقوق.. 31شرایط اکراه در حقوق.. 31خلاصه فصل سوم: 33شرایط تحقق اکراه: 33بخش سوم. 34اقسام اکراه. 34فصل اول: اقسام اکراه در فقه. 35اقسام اکراه. 35علت عدم بطلان عقود در اکراه به حق.. 36خلاصهی فصل اول: 37فصل دوم: اقسام اکراه در حقوق.. 38اقسام اکراه در حقوق.. 38تفاوت این دو قسم: 38خلاصهی فصل دوم: 39فصل سوم: اکراه در حدود و تعزیرات در فقه. 40اکراه در موارد حدود در فقه. 40خلاصهی فصل سوم: 42فصل چهارم: اکراه در حدود و تعزیرات در حقوق.. 43اکراه در موارد حدود در حقوق.. 43خلاصه فصل چهارم: 44فصل دوم: نظریهی عدم نفوذ عقود مکرَه و ادّلهی آن.. 45نظریهی عدم نفوذ عقد مکرَه. 45ادلّهی قائلین به عدم نفوذ عقد مکرَه. 46خلاصهی فصل دوم: 47فصل سوم. 48گفتار اول: تفکیک قرارداد باطل و غیرنافذ در حقوق.. 48تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ در حقوق.. 48خلاصه بحث: 49فصل پنجم: اکراه در قصاص و دیات در فقه و حقوق.. 50اکراه در قتل.. 50اکراه در دیات... 53دیدگاه فقها در مورد جراحت و قطع اعضا: 53اکراه در قتل (در حقوق). 54خلاصهی فصل پنجم: 54اکراه در قصاص (قتل). 54اکراه در قتل در حقوق.. 55بخش چهارم. 56اکراه در احکام. 56فصل اول: احکام تکلیفی.. 57حکم تکلیفی.. 57خلاصهی فصل اول: 59فصل دوم: احکام وضعی.. 60حکم وضعی اکراه. 60دلیل فقهی رفع حکم وضعی از مکرَه. 61خلاصهی فصل دوم: 62بخش پنجم.. 63اکراه در معاملات... 63فصل اول : نظریه بطلان عقد مکرَه و ادلهی آن.. 64اکراه در معاملات... 64نظریهی بطلان عقد.. 64ادلهی قائلین به بطلان عقد مکرَه: 65خلاصهی فصل اول: 66گفتار دوم: حکم معاملهی اکراهی در فقه. 67حکم معاملهی اکراهی.. 67خلاصهی گفتار دوم: 68گفتار سوم: وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70خلاصه و نتیجه بحث: 70گفتار چهارم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در فقه). 71رضای متأخر کاشف است یا ناقل.. 71خلاصهی گفتار چهارم: 72گفتار پنجم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در حقوق). 73رضای متأخر کاشف است یا ناقل (در حقوق). 73خلاصهی بحث: 73گفتاری در اکراه در ایقاعات... 73اکراه در ایقاعات... 73خلاصهی تمامی مطالب.... 75 چکیده
اکراه در اصطلاح فقه: وادار کردن بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق: به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتاً قابل تحمّل نباشد.اکراه با تهدید صورت می­گیرد و در اراده­ی مکرَه را فاقد قصد یا رضا می­کند و مهم­ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می­باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می­گردد.اکراه در فقه با شروطی چون وجود مکره و واقع شدن تهدید و مؤثر و مفید بودن تهدید به حال مکرَه و... واقع می­شود؛ و در حقوق نیز با شروطی؛ چون: تهدید مؤثر و غیرقابل تحمّل در جان و مال و آبروی مکرَه و اقع می­گردد.اکراه در فقه به حق و ناحق تقسیم می­گردد و در حقوق نیز به اعتبارهای مختلف تقسیم می­گردد. اکراه باعث رفع تکلیف و نیز رفع حکم وضعی می­گردد و در معاملات باعث باطل شدن یا غیرنافذ شدن عقد می­گردد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر است.واژگان کلیدی:اکراه، قصد، رضا، اکراه در احکام تکلیفی، اکراه در احکام وضعی، معاملات اکراهی مقدمه
مسأله اکراه از دیرباز مورد توجه و مطالعه ی فقها و حقوقدانان قرار گرفته اکراه بیشتر جنبه­ی فقهی دارد و قوانین حقوق، تابع و برگرفته از فقه می­باشد؛ بنابراین: فقه و حقوق به گونه­ای وابسته هستند؛ بر این اساس: لازم دیدیم، در کنار هر مبحث فقهی بحث حقوقی را به صورت جداگانه بیان کنیم.پژوهش حاضر درصدد است: مسأله­ی اکراه در فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد در بحث فقهی از فقه امامیه و فقه اهل تسنن و مذاهب چهارگانه و نیز آرای فقهای متقدم و متأخر استفاده شده.در بحث حقوقی از حقوق جزا و مدنی بهره گرفته. البته گفتگو در زمینه­ی اکراه، گسترده و وسیع است. این نوشتار، مفهوم اکراه، ماهیت، شرایط تحقق و سپس احکام و آثار آن را بیان می­کند.بر این اساس، این پژوهش در چهار بخش تعبیه شده:در بخش اوّل: کلیات و مفاهیم، مباحث مقدماتی؛ چون: اهمیت، هدف، روش و نیز تعریف اکراه در فقه و حقوق آمده است.در بخش دوم: ماهیت اکراه و شرایط تحقق اکراه بیان شده. در ماهیت اکراه آمده که چگونه اکراهی در فقه و حقوق اکراه محسوب می­شود؟ و باعث رفع مسئولیت می­گردد و در دلیل رفع مسئولیت آن از نظر فقهی حقوقی چه می­باشد؟ شرایط اکراه در دو فصل از دیدگاه فقهی حقوقی بیان گردیده؛ شرایطی که اگر نباشد یا به طور ناقص ایجاد گردد، اکراه صورت نمی­گیرد.در بخش سوم: اقسام اکراه در فقه و حقوق و نیز جرایمی که باعث حد و تعزیر و قصاص می­گردد از نظر فقهی حقوق بررسی شده. البته طبق کتب فقهی حقوقی، اقسام اکراه به حق و ناحق تقسیم شده، ولی در اینجا اکراه در جرایم را در بخش اقسام آورده که لازم بود، در بخش احکام بررسی می­شد.در بخش پایانی: به بیان احکام و آثار آن و اکراه در معاملات پرداخته و آرای فقها و حقوقدانان را در زمینه­ی باطل شدن یا غیرنافذ شدن عقد مکرَه بیان می­کند. بخش اول کلیات و مفاهیمفصل اول:کلیاتعلت انتخاب موضوع و اهمیت و فایده­ی آن
دانستن این­که معاملات و عقودات با اکراه پذیرفته نیست؛ مثلاً: خرید و فروشی که با اکراه صورت می­گیرد، صحیح نیست و نیز ازدواج و طلاق اکراهی درست نمی­باشد، اهمیت بحث را نشان می­دهد.چه بسا افرادی به این امر مهم آگاهی ندارند و این­که خداوند با لطف و امتنان، تکلیفی را از مکرَه به جرم برداشته، چرا این قاعده در مورد اکراه به قتل پیاده نمی­شود؟! و قاتل مکرَه قصاص می­شود؟!آگاهی و اطلاع یافتن افراد جامعه به این مطلب که اکراه به کشتن باعث نمی­شود که فردی را به قتل برسانیم و نیز بیان و چگونگی جایگاه اکراه در فقه و حقوق را می­توان از جمله فواید کار پژوهشی برشمرد.از فوائد دیگر اکراه این است که باید شرط صحت عقد و ایقاع فراهم باشد و طرفین معامله و متعاقدین با آزادی اراده، عقد و ایقاع را منعقد کنند؛ اگر با اکراهی که صورت می­گیرد به آزادی اراده خلل وارد آید، عقد و ایقاع فاقد قصد یا رضا گردد، عقد و ایقاع چه حکمی پیدا می­کند؟ بیان مسأله
مسأله اکراه شاید برای خیلی از مردم ناشناخته باشد، خیلی از افراد حتی معنی و مفهوم آن را نمی­دانند؛ بنابراین این تحقیق درصدد یافتن مسائلی؛ چون: ماهیت اکراه، شرایط تحقق، اقسام و احکام آن در فقه و حقوق می­باشد.بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق و دلیل و منبع آن از نظر فقه و حقوق و تفاوتی که با اکراه با اضطرار و اجبار دارد، و نیز چه چیز مرز اینها را ا

ماهیت اکره


کارتحقیقی


کارتحقیقی ماهیت اکراه


کارتحقیقی حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت فیزیولوژی تنفس

پاورپوینت با موضوع بیماریهای شغلی و سرطانهای شغلی

دانلود پاورپوینت درباره ی گشتالت

پاورپوینت فیزیولوژی تنفس

پاورپوینت درباره آلودگی هوا

کلید واژه های گام دوم انقلاب

مقاله ای کامل در مورد رشته مهندسی صنایع

کلید واژه های گام دوم انقلاب

پاورپوینت- موزه گوگنهایم بیلبائو- در دو فایل ۵۵ اسلایدی-powerpoint

نگهداری طولانی با کیفیت مواد غذایی در فشار هیدرو استاتیک