دانلود فایل


کارتحقیقی ماهیت اکراه - دانلود فایلدانلود فایل کارتحقیقی ماهیت اکراه کارتحقیقی ماهیت اکراه 81 صفحه

دانلود فایل کارتحقیقی ماهیت اکراه کارتحقیقی ماهیت اکراه 81 صفحه بصورت وردفهرست مطالبچکیده. 6مقدمه. 7بخش اول.. 8کلیات و مفاهیم.. 8فصل اول:کلیات... 9علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایدهی آن.. 9بیان مسأله. 9تاریخچه. 10سوال اصلی پژوهش: 11سوال فرعی پژوهش: 11پیشفــرض: 11فرضیــه: 11نوع پژوهش: 11روش گردآوری اطلاعات و دادهها: 11فصل دوم: مفاهیــم.. 12اکراه در لغت: 12اکراه در اصطلاح فقه: 12اکراه در اصطلاح حقوق: 12مفاهیم مرتبط باعث اکراه. 12مراحل تکوین اراده در فقه. 12مراحل تکوین اراده در حقوق.. 13تعریف قصد و رضا در فقه: 14تعریف قصد و رضا در حقوق: 15مراتب قصد: 15تعریف فقه: 16تحقق عقد در حقوق.. 17شرایط متعاقدین یا طرفین عقد.. 18تقسیم عقد در فقه. 18تقسیم عقد در حقوق.. 19خلاصه بخش مفاهیم.. 19بخش دوم. 20ماهیت و شرایط اکراه. 20فصل اول: ماهیت.... 21تفاوت اثر تهدید در اکراه و اجبار. 21تفاوت اثر تهدید در اکراه و اضطرار. 22دلیل فقهی رفع مسئولیت.... 23نکاتی در مورد قاعدهی اکراه. 24دلیل حقوقی رفع مسئولیت.... 25خلاصه فصل ماهیت.... 25فصل دوم: شرایط اکراه در فقه. 27شروط تحقق اکراه. 27خلاصه فصل دوم: 30شرایط تحقق اکراه: 30فصل سوم: شرایط تحقق اکراه در حقوق.. 31شرایط اکراه در حقوق.. 31خلاصه فصل سوم: 33شرایط تحقق اکراه: 33بخش سوم. 34اقسام اکراه. 34فصل اول: اقسام اکراه در فقه. 35اقسام اکراه. 35علت عدم بطلان عقود در اکراه به حق.. 36خلاصهی فصل اول: 37فصل دوم: اقسام اکراه در حقوق.. 38اقسام اکراه در حقوق.. 38تفاوت این دو قسم: 38خلاصهی فصل دوم: 39فصل سوم: اکراه در حدود و تعزیرات در فقه. 40اکراه در موارد حدود در فقه. 40خلاصهی فصل سوم: 42فصل چهارم: اکراه در حدود و تعزیرات در حقوق.. 43اکراه در موارد حدود در حقوق.. 43خلاصه فصل چهارم: 44فصل دوم: نظریهی عدم نفوذ عقود مکرَه و ادّلهی آن.. 45نظریهی عدم نفوذ عقد مکرَه. 45ادلّهی قائلین به عدم نفوذ عقد مکرَه. 46خلاصهی فصل دوم: 47فصل سوم. 48گفتار اول: تفکیک قرارداد باطل و غیرنافذ در حقوق.. 48تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ در حقوق.. 48خلاصه بحث: 49فصل پنجم: اکراه در قصاص و دیات در فقه و حقوق.. 50اکراه در قتل.. 50اکراه در دیات... 53دیدگاه فقها در مورد جراحت و قطع اعضا: 53اکراه در قتل (در حقوق). 54خلاصهی فصل پنجم: 54اکراه در قصاص (قتل). 54اکراه در قتل در حقوق.. 55بخش چهارم. 56اکراه در احکام. 56فصل اول: احکام تکلیفی.. 57حکم تکلیفی.. 57خلاصهی فصل اول: 59فصل دوم: احکام وضعی.. 60حکم وضعی اکراه. 60دلیل فقهی رفع حکم وضعی از مکرَه. 61خلاصهی فصل دوم: 62بخش پنجم.. 63اکراه در معاملات... 63فصل اول : نظریه بطلان عقد مکرَه و ادلهی آن.. 64اکراه در معاملات... 64نظریهی بطلان عقد.. 64ادلهی قائلین به بطلان عقد مکرَه: 65خلاصهی فصل اول: 66گفتار دوم: حکم معاملهی اکراهی در فقه. 67حکم معاملهی اکراهی.. 67خلاصهی گفتار دوم: 68گفتار سوم: وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70خلاصه و نتیجه بحث: 70گفتار چهارم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در فقه). 71رضای متأخر کاشف است یا ناقل.. 71خلاصهی گفتار چهارم: 72گفتار پنجم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در حقوق). 73رضای متأخر کاشف است یا ناقل (در حقوق). 73خلاصهی بحث: 73گفتاری در اکراه در ایقاعات... 73اکراه در ایقاعات... 73خلاصهی تمامی مطالب.... 75 چکیده
اکراه در اصطلاح فقه: وادار کردن بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق: به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتاً قابل تحمّل نباشد.اکراه با تهدید صورت می­گیرد و در اراده­ی مکرَه را فاقد قصد یا رضا می­کند و مهم­ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می­باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می­گردد.اکراه در فقه با شروطی چون وجود مکره و واقع شدن تهدید و مؤثر و مفید بودن تهدید به حال مکرَه و... واقع می­شود؛ و در حقوق نیز با شروطی؛ چون: تهدید مؤثر و غیرقابل تحمّل در جان و مال و آبروی مکرَه و اقع می­گردد.اکراه در فقه به حق و ناحق تقسیم می­گردد و در حقوق نیز به اعتبارهای مختلف تقسیم می­گردد. اکراه باعث رفع تکلیف و نیز رفع حکم وضعی می­گردد و در معاملات باعث باطل شدن یا غیرنافذ شدن عقد می­گردد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر است.واژگان کلیدی:اکراه، قصد، رضا، اکراه در احکام تکلیفی، اکراه در احکام وضعی، معاملات اکراهی مقدمه
مسأله اکراه از دیرباز مورد توجه و مطالعه ی فقها و حقوقدانان قرار گرفته اکراه بیشتر جنبه­ی فقهی دارد و قوانین حقوق، تابع و برگرفته از فقه می­باشد؛ بنابراین: فقه و حقوق به گونه­ای وابسته هستند؛ بر این اساس: لازم دیدیم، در کنار هر مبحث فقهی بحث حقوقی را به صورت جداگانه بیان کنیم.پژوهش حاضر درصدد است: مسأله­ی اکراه در فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد در بحث فقهی از فقه امامیه و فقه اهل تسنن و مذاهب چهارگانه و نیز آرای فقهای متقدم و متأخر استفاده شده.در بحث حقوقی از حقوق جزا و مدنی بهره گرفته. البته گفتگو در زمینه­ی اکراه، گسترده و وسیع است. این نوشتار، مفهوم اکراه، ماهیت، شرایط تحقق و سپس احکام و آثار آن را بیان می­کند.بر این اساس، این پژوهش در چهار بخش تعبیه شده:در بخش اوّل: کلیات و مفاهیم، مباحث مقدماتی؛ چون: اهمیت، هدف، روش و نیز تعریف اکراه در فقه و حقوق آمده است.در بخش دوم: ماهیت اکراه و شرایط تحقق اکراه بیان شده. در ماهیت اکراه آمده که چگونه اکراهی در فقه و حقوق اکراه محسوب می­شود؟ و باعث رفع مسئولیت می­گردد و در دلیل رفع مسئولیت آن از نظر فقهی حقوقی چه می­باشد؟ شرایط اکراه در دو فصل از دیدگاه فقهی حقوقی بیان گردیده؛ شرایطی که اگر نباشد یا به طور ناقص ایجاد گردد، اکراه صورت نمی­گیرد.در بخش سوم: اقسام اکراه در فقه و حقوق و نیز جرایمی که باعث حد و تعزیر و قصاص می­گردد از نظر فقهی حقوق بررسی شده. البته طبق کتب فقهی حقوقی، اقسام اکراه به حق و ناحق تقسیم شده، ولی در اینجا اکراه در جرایم را در بخش اقسام آورده که لازم بود، در بخش احکام بررسی می­شد.در بخش پایانی: به بیان احکام و آثار آن و اکراه در معاملات پرداخته و آرای فقها و حقوقدانان را در زمینه­ی باطل شدن یا غیرنافذ شدن عقد مکرَه بیان می­کند. بخش اول کلیات و مفاهیمفصل اول:کلیاتعلت انتخاب موضوع و اهمیت و فایده­ی آن
دانستن این­که معاملات و عقودات با اکراه پذیرفته نیست؛ مثلاً: خرید و فروشی که با اکراه صورت می­گیرد، صحیح نیست و نیز ازدواج و طلاق اکراهی درست نمی­باشد، اهمیت بحث را نشان می­دهد.چه بسا افرادی به این امر مهم آگاهی ندارند و این­که خداوند با لطف و امتنان، تکلیفی را از مکرَه به جرم برداشته، چرا این قاعده در مورد اکراه به قتل پیاده نمی­شود؟! و قاتل مکرَه قصاص می­شود؟!آگاهی و اطلاع یافتن افراد جامعه به این مطلب که اکراه به کشتن باعث نمی­شود که فردی را به قتل برسانیم و نیز بیان و چگونگی جایگاه اکراه در فقه و حقوق را می­توان از جمله فواید کار پژوهشی برشمرد.از فوائد دیگر اکراه این است که باید شرط صحت عقد و ایقاع فراهم باشد و طرفین معامله و متعاقدین با آزادی اراده، عقد و ایقاع را منعقد کنند؛ اگر با اکراهی که صورت می­گیرد به آزادی اراده خلل وارد آید، عقد و ایقاع فاقد قصد یا رضا گردد، عقد و ایقاع چه حکمی پیدا می­کند؟ بیان مسأله
مسأله اکراه شاید برای خیلی از مردم ناشناخته باشد، خیلی از افراد حتی معنی و مفهوم آن را نمی­دانند؛ بنابراین این تحقیق درصدد یافتن مسائلی؛ چون: ماهیت اکراه، شرایط تحقق، اقسام و احکام آن در فقه و حقوق می­باشد.بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق و دلیل و منبع آن از نظر فقه و حقوق و تفاوتی که با اکراه با اضطرار و اجبار دارد، و نیز چه چیز مرز اینها را ا

ماهیت اکره


کارتحقیقی


کارتحقیقی ماهیت اکراه


کارتحقیقی حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت آماده; آشنايي با نماتد مركبات و راههاي پيشگيري از بروز بيماري در مرکبات

دانلود کارت ویزیت لایه باز فتوشاپ ساده – شماره 27

لایه باز (PSD) پوستر | ویژه شب یلدا

دانلود پاورپوینت کامل کاربرد های ودستاوردهای انرژی هسته ای بانضمام برق هسته ای گزینه ای اجتناب ناپذیر

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915K ورژن N915KKTU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

تحقیق در مورد آیین نامه حفاظت ساختمان

بررسی پایداری یک سیستم توزیع نامتعادل با تولید پراکنده

پاورپوینت داروهای موثر برسیستم اعصاب مرکزی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خانواده و تنش های آن در 27 اسلاید

پاورپوینت برقراری ارتباط صحیح با دانش آموزان با انگیزه ی جذب آنان به کلاس های فارسی