دانلود فایل


پروژه کسب و کار چیست و انواع آن - دانلود فایلدانلود فایل پروژه کسب و کار چیست و انواع آن پروژه کسب و کار چیست

دانلود فایل پروژه کسب و کار چیست و انواع آن پروژه کسب و کار چیست و انواع آن 139 صفحه بصورت وردهدف از این پژوهش آشنا کردن افراد با نحوه ی تدوین طرح کسب و کار(BP)، آموزش و تربیت افرادی است که پس از گذراندن دوره BP توانایی لازم جهت تهیه یک طرح کسب و کار را بدست آورند و قادر باشند برای فعالیت اقتصادی موردنظر خود طرح کسب و کار تهیه نمایند.در فصل دوم کسب و کار را از لحاظ مالی و اقتصادی، فنی، بازار و توان مجری طرح مورد بررسی قرار می دهیم.در فصل چهارم این پژوهش یک نمونه از فعالیت واقعی راتهیه کرده ایم و در اختیار استفاده کنندگان قرار داده ایم. فصل اول: مفاهيم اوليه. 3كلمات معادل كسب و كار. 3انواع كسب و كار (از نظر گسترده). 3اهميت كسب وكار از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.. 5مهارت هاي مالي و اقتصادي: 6عبارات معادل طرح كسب و كار. 7اجزاي طرح كسب و كار ( BP). 8چه كسي بايد طرح ( BP) را تهيه كند؟. 8ذي نفع و مخاطب ( BP) كيست؟. 9مراحل تهيه طرح کسب و کار BP.. 10نکاتي در مورد طرح BP.. 11بخش اول : کليات.. 13اهداف طرح کسب وکار. 13شرح محصولات و خدمات طرح.. 14مجوزهاي قانوني لازم. 15نيروي انساني طرح.. 16انواع بازارها ازديدگاه هاي مختلف (ازنظر فعاليت،سازماني،اقتصادي). 18نفوذ به بازار. 20برآورد تقاضا 20بازاريابي.. 21مفاهيم اساسي بازاريابي.. 22تعريف آميخته هاي بازاريابي.. 23فرايند توليد.. 26تاسيسات، تجهيزات، وسايل و ابزارآلات.. 27مواد اوليه مصرفي.. 28محوطه سازي.. 29ظرفيت توليد (کالا يا خدمات ). 30نيروي انساني.. 31بخش چهارم: ارزيابي مالي،اقتصادي طرح 34سرمايه ثابت: 36هزينه هاي جاري (هزينه هاي دوران بهره برداري). 37هزينه ي حقوق ودستمزد. 38هزينه تعميرات ونگهداري.. 39سودسالانه ي طرح.. 40نحوه ي تامين سرمايه طرح از داخل.. 41صورت هاي مالي طرح.. 42شاخص (1) : نقطه سر به سر طرح.. 46هزينه هاي متغير طرح.. 48شاخص (4) : خالص ارزش فعلي (NPV). 49شاخص (6) و (7) :سرانه سرمايه گذاري طرح و سرانه اشتغال.. 50شاخص (9) : نسبت سود به سرمايه طرح.. 51تجزيه و تحليل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهديدها (swot). 53ضمائم و پيوست هاي طرح.. 54فرمت طرح كسب و كار BP. 55برآورد هزينه هاي سالانه ي دوران بهره برداري طرح.. 66شاخص هاي مالي،اقتصادي طرح.. 72يك نمونه طرح تفصيلي از كسب و كارBP 75بخش4-2 : کلیات معرفی محصول.. 77تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول.. 77طبقه بندي محصول.. 78بسته بندي محصول.. 78استاندارد محصول.. 79بررسي بازار و قيمت فروش... 80بررسي روند واردات و صادرات.. 81نتيجه گيري.. 81مقدمه. 82تشريح جامع فرآيند توليد.. 83کنترل کيفيت مواد اوليه. 83کنترل کيفيت محصول نهايي.. 84برآورد ميزان مصرف مواد اوليه. 85کارتن بسته بندي.. 86کيسه پلي اتيلنی.. 87معرفي دستگاهها و تجهيزات خط توليد.. 88تجهيزات و تأسيسات عمومي.. 91تعميرگاه. 91تأسيسات آب.. 95تأسيسات سوخت رساني.. 96محاسبه نيروي انساني مورد نياز. 98برآورد پرسنل غيرتوليدي.. 99مساحت سالن توليد.. 100مساحت تأسيسات و تعميرگاه. 103مساحت ساختمانهاي اداري، رفاهي و خدماتي.. 103نقشه جانمايي ساختمانها 107بخش 4-4:بررسی های مالی و اقتصادی.. 109اطلاعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن.. 110مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي.. 111هزينه خدمات نيروي انساني.. 112اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن.. 115هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي.. 117هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل.. 119هزينه هاي قبل از بهره برداري.. 119کل سرمايه گذاري.. 122هزينه هاي ثابت... 122قيمت تمام شده محصول.. 124ارزيابي مالي و اقتصادي طرح.. 125منابع: 127 ساليان قبل مديران کسب وکارهاي گوناگون مي کوشيده اندبا بهره گيري ازتکنيک هاي مانندمديريت کيفيت جامع پيامدهاي ناشي از تغييردرفرايندکسب وکار خود رامهارکنندروشهاي مانندمديريت کيفيت جامع به مديران امکان مي دهد باروشهاي علمي ريسک ناشي از تغييرات را به حداقل برسانند و نوعي مديريت تدريجي روند کسب وکار رابه اجرابگذارنداما پيشرفت هاي اخيري که در اقتصاد دنيا به وقوع پيوسته الزامات تازه اي را با خود به حوزه کسب وکار آورده است.در شرايط جديد اقتصادي لازم است شرکتها و سازمان هاي مختلف از چابکي سرعت و انعطاف پذيري بيشتري براي پذيرش تغييراتي که اجتناب ناپذير است برخوردار باشندازاين رو بسياري از مديران مايلند بدانند چگونه مي توان در کوتاه ترين زمان بيشترين تغييرات را در فرايند کسب وکار اعمال کرد و همزمان ريسک ناشي از ايجاد تغييرات را به حداقل رساند گاهي اوقات اين تغييرات ضروري است زيرا بدون آن کسب وکار به شدت افت مي کند و قابل رقابت با ساير بازيگران صحنه اقتصاد نخواهد بود در عين حال اگر تغييرات مورد بحث با هوشمندي صورت نگيرد خطرات زيادي براي کسب وکار ايجاد خواهد کرد که ممکن است فلسفه همه اين اقدامات را زير سوال ببرد. به همين دليل يک طرح کسب وکار(BP) توام با نگاه به آينده تمرکز برروي موضوعات کليدي و مهم وايجاد آمادگي براي مواجهه بامسائل،مشکلات،تنگناها و فرصت ها وموقعيت هاي احتمالي است که وقوع آنها درفضاي متغيرکسب وکارامري اجتناب ناپذيرمي باشد.يک طرح کسب وکار علاوه بر آنکه به منظور جذب سرمايه شرکاء جديد و نيزجلب اعتمادبانکها و موسسات اعتباردهنده به کار مي رود به عنوان ابزاري براي مديريت بهتر کسب وکارهاي موجود و يا جديد ازطريق توجه به اولويتها نظارت وارزيابي پيشرفت کار و کمک به دستيابي به اهداف از پيش تعيين شذه نيز به کار مي رود، چنين طرحي کارآفرينان را قادر مي سازد تا در مراحل مختلف توسعه کسب وکار را هدايت نموده وآمادگي هاي لازم را براي گذار از اين مراحل کسب نمايند. در فصل اول این پروژه ما با خود کلمه ی کسب و کار و کاربردهای آن آشنا می شویم.در فصل سوم یک طرح BP به صورت کامل آمده است که این فصل افراد را با نحوه ی نگارش و تهیه یک طرح آشنا می کند و به منظور کسب مهارت در این زمینه انجام گرفته است.واژگان کلیدی:کسب و کار،آمیخته بازاریابی،استهلاک،نقطه سربه سر،تجزیه و تحلیل swotفهرستكسب و كار چيست؟. 3معناي کسب و کار (باتوجه به تعريف). 3انواع كسب وكار (از نظر حوزه فعاليت). 5مهارت هاي مورد نياز كسب وكار. 6مراحل سرمايه گذاري.. 6طرح كسب و كار( BP)چيست؟. 7مزاياي يك طرح كسب و كار ( BP) خوب چيست؟. 8چرا بايد طرح كسب و كار ( BP) تهيه كنيم؟. 9آن دسته از كاركنان شركت كه در تهيه يك طرح كسب وكار( BP) مشاركت دارند؟. 9چرخه حيات کسب و کار هاي کار آفرينانه. 10فصل دوم: ساختار کلي کسب و کار BP.. 13شرح کسب وکار. 13مزاياي نسبي طرح.. 14چرخه عمر محصول يا مراحل دوره عمر محصول.. 14معرفي مجري طرح.. 16بخش دوم: مطالعه بازار 18انواع بازار از نظر اقتصادي.. 19برآورد عرضه. 20جمع بندي و تحليل بازار: 21اهداف بازاريابي.. 21آميخته هاي بازاريابي (4p). 22بخش سوم : ارزيابي و برآوردهاي فني طرح 26دستگاه ها وتجهيزات طرح.. 27شرح تجهيزات مورد نياز طرح.. 28انواع مواد اوليه. 28ساختمان ها 29روزهاي فعال کاري سالانه. 31مشخصات محل اجراي طرح.. 32هزينه ها 35هزينه هاي قبل ازبهره برداري.. 36هزينه ي مواد مصرفي.. 37هزينه استهلاک سالانه. 38هزينه ي مالي طرح.. 39برآوردسرمايه درگردش طرح.. 41نحوه ي تامين منابع براي توسعه کسب و کار از خارج شرکت... 41شاخص مالي، اقتصادي.. 45هزينه هاي ثابت... 47شاخص (2) و (3) : نرخ و دوره ي برگشت سرمايه ي طرح.. 48شاخص (5) : نرخ بازده ي داخلي (IRR). 50شاخص (8) : نسبت سود به هزينه ي کل طرح.. 51ساير شاخص ها ي مالي – اقتصادي طرح.. 52جمع بندي نهايي طرح.. 53فصل سوم. 55برآورد سرمايه ثابت طرح.. 62صورت هاي مالي طرح.. 70فصل چهارم. 75بخش4-1: چکيده مطالعات فني، مالي و اقتصادي.. 76مقدمه. 77نام و کاربرد محصول.. 78ويژگيها و مشخصات فني محصول.. 78شماره تعرفه گمرکي.. 79کالاهاي قابل جانشيني.. 80بررسي روند مصرف.. 80بررسي قيمت فروش محصول مشابه. 81بخش 4-3: بررسي و برآوردهاي فني.. 82ارائه روشهاي مختلف توليد.. 82بررسي مناطق، مراحل و شيوه هاي کنترل کيفيت... 83کنترل کيفيت فرآيند.. 84تعيين ظرفيت، برنامه توليد و شرايط عملکرد واحد.. 84کاغذ تيشو. 85لوله مقوايي.. 86دستگاهها و تجهيزات خط توليد. 87نقشه استقرار ماشين آلات.. 89آزمايشگاه. 91تأسيسات برق.. 91تجهيزات حمل و نقل.. 96ساير تأسيسات.. 97برآورد پرسنل توليدي.. 98محاسبه سطح زيربنا و مساحت مورد نياز. 99مساحت انبارها 100مساحت آزمايشگاه. 103مساحت زمين، ساختمان و محوطه سازي.. 104زمان بندي اجراي پروژه. 108مقدمه. 109برنامه توليد ساليانه. 110هزينه هاي تأمين انواع انرژي مورد نياز. 112جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش... 113هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد.. 115هزينه زمين، ساختمان و محوطه سازي.. 118هزينه لوازم و اثاثيه اداري.. 119جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت... 121هزينه هاي توليد. 122هزينه هاي متغير. 123صورتهاي مالي و شاخص هاي اقتصادي طرح.. 125نتيجه گيري: 126 مقدمه:

کسب و کار


انواع کسب و کار


طرح توجیهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لایه باز (PSD) مخصوص فلایر های آژانس هواپیمایی

پاورپوینت اماده; بررسی انواع بیمه های ساختمانی

فایل کامبینیشن sm-j530f باینری 3

پاورپوینت خلاقيت، نوآوري و كارآفريني

كارگران خارجي و مفهوم كارگر خارجي

پک 4 تایی طرح گلدوزی 14

تحقیق در مورد سرما خوردگی

جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 4

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختمان گل، دانه و میوه در گیاهان در 56 اسلاید

گزارش تخصصی معلمان بررسی شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن