دانلود فایل


ضوابط، ملاحظات و استانداردها در طراحی، ساخت، مکان‌یابی و نصب مبلمان شهری - دانلود فایلدانلود فایل ضوابط، ملاحظات و استانداردها در طراحی، ساخت،

دانلود فایل ضوابط، ملاحظات و استانداردها در طراحی، ساخت، مکان‌یابی و نصب مبلمان شهری فایل ورد با کیفیت عالیتعداد صفحات 185شامل تصاویر و توضیحات و رفرنس های دقیقبا قابلیت ویرایشمناسب جهت استفاده در مبانی نظری کارهای پژوهشی-------------------------1 ضوابط، ملاحظات و استانداردها در طراحی، ساخت، مکان یابی و نصب مبلمان شهری 21-1 مقدمه 21-2 معیارها و ملاحظات کلی و عمده در طراحی مبلمان شهری 31-2-1 اصول عمده ای که در طراحی و استقرار انواع مبلمان شهری 31-2-2 شاخص های طراحی 31-2-2-1 عوامل فرهنگی 41-2-2-2 عوامل کالبدی ( طبيعي ) 51-2-2-3 عوامل زیست محیطی 61-2-2-4 عوامل اجرایی و عملکردی 91-2-2-5 ضوابط و استانداردها 91-3 ضوابط و استانداردها در طراحی عناصر مبلمان شهری 191-3-1 کف پوش 201-3-1-1 تعریف 201-3-1-2 تقسیم بندی کلی کفپوشها 201-3-1-3 شرایط کف پوش 221-3-1-4 انواع کف پوش 231-3-1-5 زیر سازی کف پوش 301-3-1-6 انتخاب مواد با مصالح 321-3-1-7 منافذ و آبزدایی کف پوش 331-3-1-8 ترکیب سطح کف پوش 341-3-1-9 معیارهای طراحی و ساخت کف پوش 351-3-1-10 مزایا و معایب انواع کف پوش 391-3-1-11 ملاحظات عملکردی کف سازی 401-3-1-12 رنگ کف پوش 411-3-1-13 هویت و معنی بخشی کف پوش به فضاهای شهری 441-3-1-14 کیفیت کف پوش معلولان 461-3-2 باجه تلفن عمومی 471-3-2-1 انواع باجه تلفن عمومی 481-3-2-2 ملاحظات فنی 481-3-2-3 ارگونومی 521-3-2-4 ملاحظات تجسمی و ظاهری باجه تلفن 541-3-2-5 مکان یابی باجه تلفن 551-3-2-6 ملاحظات اقتصادی 561-3-2-7 نصب 571-3-2-8 معیارها و ملاحظات مهم در انتخاب باجه تلفن 571-3-3 نیمکت و صندلی 581-3-3-1 ملاحظات فنی 591-3-3-2 ارگونومی 641-3-3-3 ملاحظات اقتصادی 651-3-3-4 ملاحظات تجسمی و ظاهری 661-3-3-5 مکان یابی 661-3-3-6 وندالیسم ( تخریب گری ) 681-3-3-7 نصب 681-3-3-8 معیارهای ارزیابی و انتخاب نیمکت 691-3-4 زباله دان 721-3-4-1 ملاحظات فني 721-3-4-2 خصوصیات ابعادی 751-3-4-3 ارگونومی 761-3-4-4 خصوصیات تجسمی و ظاهری 761-3-4-5 نصب و ویژگی های تکنیکی 771-3-4-6 مکان یابی 771-3-4-7 پارامترهای شاخص در انتخاب زباله دان ها 781-3-5 گلدان و گل جای 791-3-5-1 انواع گلدان و گل جای 801-3-5-2 ملاحظات فنی 821-3-5-3 مواد و مصالح گلدان و گل جای 821-3-5-4 ملاحظات اقتصادی 831-3-5-5 ملاحظات تجسمی و ظاهری 831-3-5-6 مکان یابی و نصب گل جای ها 841-3-5-7 عملکرد گلدان و گل جای 841-3-5-8 اصول طراحی و ساخت 851-3-6 تابلوها و علائم 851-3-6-1 اطلاعات پایه 851-3-6-2 دسته بندی علائم 871-3-6-3 ملاحظات فنی 901-3-6-4 ارگونومی 901-3-6-5 اهداف ساخت و نصب تابلوهای راهنمایی 921-3-6-6 مکان یابی و نصب تابلوها 931-3-6-7 ملاحظات تجسمی و ظاهری 941-3-6-8 ابعاد تابلوها و طراحی اندازه حروف 961-3-6-9 معیارها و ضوابط کلی و مهم در طراحی و ساخت تابلوها 971-3-7 شبکه حصار دور درخت و حفاظ تنه درخت 981-3-7-1 مواد 991-3-7-2 اهداف و کاربرد 1001-3-7-3 ارگونومی 1001-3-7-4 مکان یابی 1011-3-7-5 ملاحظات تجسمی و ظاهری 1011-3-7-6 نصب 1021-3-7-7 معیارها و ملاحظات مهم در طراحی و ساخت شبکه حصار دور درخت 1021-3-8 کیوسک 1021-3-8-1 کیوسک مطبوعاتی 1031-3-8-2 کیوسک بلیت فروشی 1071-3-8-3 کیوسک گل فروشی 1091-3-9 صندوق پست 1121-3-9-1 مواد و دوام 1121-3-9-2 ارگونومی 1131-3-9-3 ملاحظات تجسمی و ظاهری 1141-3-9-4 مکان یابی 1141-3-9-5 نصب 1151-3-10 ایستگاه اتوبوس و سر پناه آن 1151-3-10-1 ایستگاه اتوبوس 1151-3-10-2 سر پناه ایستگاه اتوبوس 1171-3-10-3 مواد و دوام 1181-3-10-4 ارگونومی 1181-3-10-5 ملاحظات تجسمی و ظاهری 1201-3-10-6 مکان یابی 1201-3-10-7 معیارها و پارامترهای مهم در انتخاب سر پناه متناسب 1211-3-11 تیرک 1221-3-11-1 مواد و دوام 1221-3-11-2 ارگونومی 1231-3-12 پل روی جوی 1251-3-12-1 مواد و دوام 1251-3-12-2 ابعاد و اندازه 1261-3-12-3 ارگونومی 1261-3-12-4 مکان یابی 1271-3-13 پارکینگ دوچرخه 1271-3-13-1 مواد و دوام 1281-3-13-2 انواع جایگاه دوچرخه 1291-3-13-3 ارگونومی 1291-3-13-4 مکان یابی 1291-3-14 آبخوری 1301-3-14-1 مواد ودرام 1301-3-14-2 ارگونومی 1311-3-14-3 مکان یابی 1311-3-15 سایبان 1321-3-15-1 مواد و دوام 1321-3-15-2 مکان یابی 1331-3-15-3 ارگونومی 1341-3-15-4 معیارها و ملاحظات مهم در طراحی سایبان 1351-3-16 روشنایی معابر شهری 1351-3-16-1 انواع لامپهای مورداستفاده برای روشنایی معابر 1371-3-16-2 ترتيب نصب روشنایی معابر 1381-3-16-3 فاصله نصب و مکانیابی 1381-3-16-4 ارتفاع چراغ های روشنایی و شدت روشنایی 1391-3-16-5 یکنواختی روشنایی و جلوگیری از چشم زدگی 1401-3-16-6 پارامترها و سلاحظات مهم در طراحی روشنایی معابر 1411-3-17 جدولها 1421-3-17-1 نوع خيابان 1421-3-17-2 جدول هاي شيب دار 1421-3-17-3 كنترل پله ها 1431-3-17-4 جدول هم تراز 1431-3-17-5 دفع آبهاي سطحي 1431-3-18 جوی ها 1441-3-19 پله ها 1451-3-19-1 ابعاد پله 1451-3-19-2 نظم و آهنگ پله ها 1451-3-19-3 نيم رخ پله ها 1451-3-19-4 تغيير سطح 1461-3-19-5 نيمكتهاي پله اي 1461-3-20 نرده ها 1471-3-20-1 مصالح 1471-3-20-2 هماهنگي 1481-3-20-3 هويت 1481-3-20-4 ارتفاع 1481-3-21 دست انداز 1481-3-22 ديوارها 1491-3-22-1 مصالح 1501-3-22-2 ديوارهاي مشبك 1501-3-22-3 گابيون( تور سنگ) 1511-3-22-4 درزهاي انبساط 1511-3-22-5 قرنيز 1511-3-22-6 شوره زدگي 1511-3-22-7 دفع آبهاي سطحي 1521-3-23 آب نماها 1521-3-23-1 جريان آب 1521-3-23-2 باد 1521-3-24 آبخوريها 1531-3-25 شيرهاي آتش نشاني 1531-3-26 علائم 1531-3-26-1 بهينه سازي 1531-3-26-2 موقعيت استقرار علائم 1541-3-26-3 قدرت تصويري 1541-3-26-4 كاركرد علائم 1551-3-26-5 طرح گرافيكي علائم 1551-3-26-6 آرم ها و نشانه ها 1561-3-26-7 پلاكاردها و پرچم ها 1561-3-26-8 علائم غير گرافيكي 1571-3-27 تأثیر رنگ در طراحی مبلمان شهری 1571-3-27-1 انواع رنگ ها ( طبقه بندی رنگ ها ) 1591-3-27-2 پاره ای از معانی روان شناسی و فیزیولوژی رنگ ها 1591-3-27-3 عملکرد ارگونومیکی رنگ 1611-3-27-4 کیفیت تأثیر رنگ بر یکدیگر و اثر متقابل آن 1631-3-27-5 جنبه های زیبایی شناسی رنگ ها 1641-3-27-6 رنگ محیط و تأثیر آن بر مبلمان شهری 1641-4 خلاصه و نتیجه گیری 1662 منابع و مآخذ 168

ضوابط


ملاحظات و استانداردها در طراحی


ساخت


مکان‌یابی


نصب


مبلمان شهری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت با موضوع مدلهای خط مشی گذاری

دستورکار آزمایشگاه ماشین 1 به همراه پاسخ

پاورپوینت درباره ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جوانان در نگاه آیت الله خمینی (ره)

نمایش سولوشن مسیر میکرفون سامسونگ i9500

مقاله شناخت خواص دارويي گياهان

دانلود فایل فلش هواوی huawei h30-u10 بیلد نامبر c00b261 با لینک مستقیم

دانلود تحقیق و پروژه فوق العاده کامل بررسی حقوقی کودک آزاری به فرمت word

دانلود فایل فلش گوشی هواوی HUAWEI G730-U10 با بیلد نامبر B116 با اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم

پاورپوینت کاربردهای پلاستیک 18 اسلاید قابل ویرایش