دانلود فایل


پروژه موبايل سيگنالينگ - دانلود فایلدانلود فایل پروژه موبايل سيگنالينگ پروژه موبايل سيگنالينگ 101

دانلود فایل پروژه موبايل سيگنالينگ پروژه موبايل سيگنالينگ 101 صفحه بصورت وردچكيدهاستفاده روز افزون از شبكه هاي موبايل و افزايش تعداد كاربران در يك ناحيه محدود سبب شده است كه ترافيك سيگنالينگ به طور چشمگيري افزايش يابد . از طرفي وجود مشتركيتي با قابليت تحرك و محالكه بالا مزيد بر علت شده ضمن به وجود آوردن محدوديت هايي توسعه شبكه هاي موبايل را با هزينه هاي سنگين مواجه ساخته است .در اين پروژه سعي شده است با معرفي موبايل سيگنالينگ و ارائه روشي موجبات كاهش حجم سيگنالينگ فراهم شود . از آنجايي كه فرايندهاي paging , location updating حجم زيادي از سيگنالينگ را به خود اختصاص مي دهند مي توان با ايجاد ركوردهايي در سمت شبكه و MS حجم سيگنالينگ را كاهش داد. با اين روش هنگامي كه مشترك از مرز يك LA مي گذرد و وارد LA ديگر مي شود MS با مراجعه به ركورد حركتي خود در صورتي كه LA جديد در آن وجود نداشت عمل Location Updating را انجام مي دهد . از سوي ديگر به كمك ليست پيوندي و به كارگيري سنكرونيزاسيون مي توان تاخير paging را نيز كاهش داد.در اين شبيه سازي نشان داده شده است براي مشتركيني كه از يك الگوي حرتي خاصي در يك مدت زمان محدود برخوردارند با به كارگيري ليست پيوندي در ركورد حركتي مشترك مي توان حجم سيگنالينگ ناشي از فرايندهاي فوق را به طور قابل ملاحظه اي كاهش داد. واژه هاي كليديسيگنال ارتباطي، به هنگام نمودن موقعيت ، فراخواني ، الگوي حركت، شبکه مخابراتي فهرست مطالبفصل اول: طراحي و اصول سيگنالينگ... 1تعاريف: 1تقسيم بندي سيگنال ها از لحاظ موقعيت... 2معرفي و تشريح عملكرد مدل 7 لايه اي osi 4لايه هاي موجود در MS. 6بررسي وضعيت هاي ترافيکي.. 8Mobility Management 10زير لايه (RR) Radio Resurce. 10لايه دوم LAPD , later ms 11Segmentation. 12
اطلاعات در لايه اول يا لايه سيگنالينگ.... 13فصل دوم: معرفي موبايل سيگنالينگ... 16شبكه مخابراتي (ارتباطي) 16ترمينال.. 16انواع سيگنالينگ.... 17CAS: Chancel Associated Signaling (كانال مرتبط) 17CCS: Common Channel Signaling (كانال مشترك) 17مدل 7 لايه OSI چيست؟. 18انواع مدهاي كاري شبكه سيگنالينگي SS7. 20انواع كانالها 22نحوه ارتباط MS با شبكه. 22تايمرهاي مربوط به RADIO RESOURS. 25فصل سوم: ارائه روشي هوشمند جهت کاهش حجم سيگنالينگ در سيستمهاي موبايل و شبيه سازي آن 28مقدمه. 28انواع كاربران موبايل.. 28ارزش سيگنالينگ ناشي از فرايند. 29محاسبه ارزش سيگنالينگ ناشي از عمل Paging. 32پيشنهاد روشي هوشمند به منظور كاهش حجم سيگنالينگ فرايندهاي موبايل.. 33ساختار ركورد مشترك.... 34توابع Add, Delete. 34مكانيزم كاهش حجم حافظه. 35سنكرونيزاسيون.. 36شبيه سازي روش پيشنهادي... 39نتايج حاصل از شبيه سازي... 40نتيجه گيري اين فصل.. 47فصل چهارم: تعريف مشخصات شبکه و شناسايي مشکلات شبکه. 49مشخصات شبکه. 49مقدمه. 49پوشش BSS. 50ظرفيت BSS. 55کيفيت سرويس 80 (QOS) 56پارامترهاي اصلي کيفيت سرويس(QOS) 56نرخ قطعي مکالمات (DCR) 57بلاکينگ.... 57راندمان ترافيکي يا ارلانگ (Teraffic Throughput) 58شناسايي مشکلات از طريق شاخص هاي KPI 59درصد موفقيت برقراري مکالمه (CSSR) 82. 59درصد بالاي خطاي (HFR84) Handover 62درصد بالاي بلاکينگ ( SDCCH Congestion) SDCCH.. 63درصد بالاي بلاکينگ (TCH Congestion) TCH.. 64فصل پنجم: مديريت عملکرد شبکه و شا خص هاي شبکه موبايل سيگنالينگ... 66سيکل مديريت عملکرد شبکه در فرآيند بهينه سازي... 66طراحي اوليه شبکه وپياده سازي آن.. 67مونيتور کردن شبکه. 67سطوح مختلف براي مونيتور کردن شبکه. 67معيارهاي اندازه گيري عملکرد شبکه. 69روشهاي اندازه گيري عملکرد شبکه. 69ديتاي OMC.. 72پروتکل آناليزر 72آناليز ديتاي OMCو ديتاي درايو تست... 73آناليز ديتاي OMC.. 73آناليز درايو تست... 73تعريف BSS KPI69. 74درصد موفقيت برقراري مکالمه (CSSR ) 70. 74درصد قطعي مکالمه (DCR) 71. 75درصد موفقيت مکالمه 72 (CSR) 75درصد موفقيت دست به دست دادن مکالمه (HOSR ) 73. 75درصد انسداد کانال ترافيکي (TCH_Cong) 75. 76درصد انسداد کانال سيگنالينگي (SDCCH_Cong) 76. 76درصد قطعي ارتباط بر اساس افت مسير راديويي (TCH_RF_LOSS) 77درصد خطا تخصيص کانال ترافيکي (TCH_ASS_Fail) 77درصد موفقيت تخصيص کانال ترافيکي (SDCCH_ASS_SUCC) 77فصل ششم: الگوريتم بهينه سازي و ارائه راه حل براي بهينه کردن شاخصها 80کليات و پيکره رويه بهينه سازي... 80Network Audit 82فلوچارت روند بهينه سازي... 83تشريح فلوچارت فعاليت بهينه سازي... 83چکيده لاتين.. 88منابع و مراجع.. 89 فهرست اشکالفصل اول:شکل 1: ترتيب لايه ها 4شکل 2: تشريح عملکرد لايه ها 5شکل 3: لايه هاي موجود در MS. 8فصل دوم:شکل 1: مدل 7 لايه OSI 19شکل 2: لايه هاي سيگنالينگ.... 21شکل 3: نحوه ارتباط MS با شبكه. 22شکل 4: تايمرهاي مربوط به RADIO RESOURS. 25فصل سوم:شکل 1: ليست پيوندي سمت سيستم و مشترک.... 38شکل 2: کاهش دفعات location updating. 42شکل 3: افزايش دفعات paging به ازاي هرمکالمه بر حسب گروههاي نختلف مشترکين.. 43شکل 4: رابطه طول ليست پيوندي با دفعات paging. 43شکل5: رابطه تعداد دفعات location updating با طول ليست پيوندي... 45شکل 6: رابطه دفعات paging با الگوي حرکتي مشترک.... 46فصل چهارم:شکل: 1 مقايسه سيستم بالانس و غير بالانس..... 50شکل 2: آرايش آنتنها بعد از تقسيم سلولي.. 52شکل: 3 تيلت مکانيکي والکتريکي آنتنها 53شکل 4: ساختار آنتنها در دايورسيتي مکاني.. 54شکل5: ساختار آنتنها در دايورسيتي پلاريزاسيون.. 55شکل6: بلاکينگ ودرجه سرويسGOS. 58شکل 7: مدل ارلانگ ترافيکي.. 58فصل پنجم:شکل1: فلوچارت مديريت عملکرد بهمراه بهينه سازي... 66شکل 2: نحوه انجام درايو تست... 71شکل1: پيکره و ساختار رويه بهينه سازي... 80شکل 2: فاز بررسي شبکه. 82شکل3: فلو چارت کلي رويه بهينه سازي... 83 فهرست جداولجدول 1: جدول ارتباط MS با شبكه. 24جدول 1 : تعداد سلولها بر اساس افزايش تعداد لايه ها 31جدول 2 : درصد مشتركين بر اساس الگوي حركتي آنها 41 فصل اول:طراحي و اصول سيگنالينگ فصل اول: طراحي و اصول سيگنالينگ تعاريف:سيگنال : زبان ارتباطي بين سيستم هاي مختلف مي باشد.سيگنال آنالوگ: سيگنالي است كه رابطه بين ولتاژ و جريان پيوسته را تعريف مي كند.سيگنال ديجيتال: داراي پيوستگي نبوده و مي تواند در سطوح مختلف وجود داشته باشد.ساختار GSM يك ساختار Circuit Switch است بدين گونه اي كه براي ارتباط بين دو نقطه ي مدار تشخيص داده مي شود و تا زماني كه آن مدار آزاد نشود در اختيار قيمت يا اشخاص ديگر قرار نمي گيرد. در خصوص نوع سيستم بعضي از قسمتها آنالوگ و برخي ديگر . انواع سناريوهاي مكالماتMMC: Mobile To mobile Call (MS-MS)MOC: Mobile Origination Call (MS-Fix)MTC: Mobile Termination CallMIC: Mobile Internation Call اگر سيستم هاي مخابراتي بخواهند با هم ارتباط داشته باشند مي توانند و ارتباط open داشته باشند بايستي از مدل 7 لايه (يا بعضاً 3 لايه) OSI تبعيت كنند و در غير اين صورت بايستي از مدارهاي واسطه تطبيق استفاده شود كه متاسفانه در Vendor, GSM ها مختلف هر يك داراي يك پروتكل خاص مي باشند (مثل Nokia, Siemens, .. ) گره ها (NODES)هر نود مي تواند شامل دو قسمت باشد:استفاده كننده يا User Oart
بخش انتقال و بستر ارتباط part
لايه هاي OSI هر يك داراي يك وظيفه مي باشد در GSM لايه هاي وجود دارند كه وظيفه لايه هاي OSI را انجام مي دهند در GSM ممكن است وظيفه و عمليات دو يا چند لايه OSI در يك لايه صورت گيرد.در واقع لايه ها داراي وظيفه تقسيم بندي عمليات و پروسه ها بين سخت افزارهاي مختلف در فازهاي متفاوت مي باشد . پروسه برقراري به سه قسمت تقسيم مي شود :برقراري و ايجاد تماس
نظارت و كنترل تماس
آزاد سازي مسير و

پروژه موبایل سیگنالینگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود آموزش تصویری حل مشکل frp سامسونگ J400F با اندروید 8 بدون نیاز به کامپیوتر با لینک مستقیم

پاورپوینت انتظار عدالت و عدالت در سازمان از سری دروس مدیریت رفتار سازماني پيشرفته

پاورپوینت درباره ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

پاورپوینت بتن خودمتراکم

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی پایه هفتم سفر آب روی زمین

سيگنال صوت

پلان ساختمان

مجموعه فایل روت گوشی های 2017 سامسونگ

414 - دانلود طرح توجیهی: تولید خاک رس فعال - 31 صفحه

پاورپوینت معماري خاورميانه ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.