دانلود فایل


پروژه شبکه GSM - دانلود فایلدانلود فایل پروژه شبکه GSM شبکه GSM بصورت ورد و 196 صفحهفهرستبخش

دانلود فایل پروژه شبکه GSM شبکه GSM بصورت ورد و 196 صفحهفهرستبخش اول مقدمه اي بر ساختار شبکهGSM 1-1: شبکه ... . ...... ..GSM2:1-1-1زير سيستم شبكه . .. 3:1-1-2زيرسيستم راديويي ... .. .. 41-2: معماري شبکه5 .. .. ...)MS:1-2-1واحد سيار) ...... .. 56 ... .... .. .BSS :1-2-2 ... .. .. ...BTS :1-2-2-16 .... .. .. .BSC : 1-2-2-28) NSS: 1-2-3 زيرسيستم سوئيچينگ وشبکه) . . . .. ...8) MSC:1-2-3-1مرکز سوئيچينگ موبايل) . . .. .. 11:1-3 مشخصات فرکانسي ونواحي شبکه .. . ... .. GSM11 : 1-3-1مشخصات فرکانسي .. .. . .. . . GSM11:1-3-2نواحي شبکه ... .. 12: 1-3-2-1سلول ... .. .. ..12 : 1-3-2-2ناحيه موقعيت ... ..... ...(Location Area)24 :1-3-2-3 ناحيه سرويس ... ... ... .. .. MSC24: 1-3-2-4ناحيه تحت پوشش شبکه .. (PLMN)25:1-4 مدولاسيون در ... .. ..... . GSM25:1-5کانال هاي فيزيکي ومنطقي در ... .. GSM26: 1-5-1کانال فيزيکي و مشخصات آن 26:1-5-2کانالهاي منطقي .. 27:1-5-2-1کانالهاي ترافيکي . .. .. .28: 1-5-2-2کانالهاي کنترلي(CCH) . . . .28:1-5-2-3کانالهاي مخابره اي . .. ..(BCH)28:1-6انتشار امواج راديويي .. .. .. ...29:1-6-1 پلاريزاسيون . .. ...29:1-6-2انواع انتشار .. .. 30:1-6-3محاسبه افت مسير فضاي آزاد . .. ...31: 1-6-4 اثر محيط روي انتشار امواج . .. 31:1-5-5مدل هاتا- اکومارا براي انتشار در موبايل . . 321-7 : بودجه لينک . .. ... ..33: 1-7-1مقدمه ... .. 331-7-2بودجه توان درمسير.. ... ... Downlink34: 1-7-3بودجه توان در مسير ... .. ... Uplink35بخش دوم تعريف بهينه سازي و الگوريتم فرآيند بهينه سازي: 2-1بهينه سازي چيست ؟ . .. ...37 :2-2اهداف بهينه سازي . ...... .. 37: 2-3دلايل بهينه سازي . ... .. 38:2-4الگوريتم بهينه سازي . .. 38: 2-5مديريت عملکرد وبهينه سازي . .. 41بخش سوم : پارامترهاي GSM در مد Dedicated و Idle: 3-1پارامتر در شبکه موبايل چيست؟ . .. ..44: 3-1-1پارامترهاي شناسه ...(Identifier Parameter)44: 3-1-2پارامترهاي عملکردي و وظايفي . . (Functional Parameter)45: 3-1-3پارامترهاي تايمري5 . ... (Timer Parameter)4 : 3-1-4پارامترهاي شمارنده .. ...(Counter Parameter)46:3-1-5پارامترهاي آستانه . . . (Threshold Parameter) 46: 3-1-6پارامترهاي اندازه گيري .. .. (Measurement Parameter)46: 3-2پارامترهاي شناسه شبکه . . .. ..GSM46: 3-2-1پارامترهاي شناسه مشترك . .. ..47: 3-2-1-1شناسه مشترك موبايل بين المللي ( IMSI )47: 3-2-1-2شناسه مشترك موبايل موقتي ( TMSI )47: 3-2-1-3شماره بين المللي ( MSIDN ) MS47: 3-2-2پارامترهاي شناسه تجهيزات . ... ... .. ...48: 3-2-2-1شناسه تجهيزات موبايل بين المللي .. .( IMEI )48: 3-2-3پارامترهاي شناسه مسيريابي مکالمه ... .. ..48: 3-2-3-1پارامتر .. .. .. ... LAC 48 3-2-3-2پارامتر .. .. ..LAI 48: 3-2-3-3پارامتر شماره مسير يابي مشترك موبايل ... ..MSRN49: 3-2-4پارامترهاي سلول مشترك . . .. ..49:3-2-4-1پارامتر شناسه سلول .. 49: 3-2-5پارامترهاي ساختار کانال سلول . .. 50: 3-3عملکرد MS در . . .. .. Idle Mode50: 3-3-1اطلاعات 51 ... .. ..BCCH:3-3-2انتخاب سلول . ...Cell Selection /Reselection 52:3-3-3مديريت موقعيت . . (Location Management )57:3-3-3-1الگوريتم مديريت موقعيت . .. .. ..57: 3-3-3-2نواحي موقعيت . . .. .GSM58:3-3-4درخواست هاي . . .Location Update58: 3-3-5الگوريتم فراخواني . . .. . 59:3-3-5-1انواع پيام هاي فراخواني . .. . .59: 3-3-5-2فراخواني و دريافت غيرپيوسته . ..( Paging & DRX )60:3-3-6محاسبات پارامترهاي بکارگيري فراخواني . . . .61: 3-3-6-1محاسبه ظرفيت فراخواني . (Paging)613:-3-6-2محاسبه اندازه وابعاد موردنياز کانال فراخواني . .. ...(PCH)62:3-3-6-3محاسبه اندازه وابعاد موردنياز کانال . . ..AGCH62:3-3-7پارامترهاي کليدي فراخواني ... ..(Paging) 63:3-3-7-1پارامتر الگوريتم تکرار فراخواني )پارامتر .. . .( MSC63:3-8الگوريتم و پارامترهاي دسترسي به شبکه . . ..64:3-8-1توالي دسترسي به شبکه .. .. 64 . .. .. ...IMSI Attach: 3-8-264 .. IMSI Detach : 3-8-365 .. ..Location Update : 3-8-465 . Cell Measurement And Handover : 3-8-566: 3-8-6پارامترهاي دسترسي به شبکه ... .. . ...66:3-8-6-1پارامترهاي دسترسي ... .. . 67: 3-8-6-2پارامترهاي برقراري مکالمه يا اتصال به شبکه... . ..67:3-8-6-3پارامترهاي جدا شدن از شبکه ... .. . .. 68:3-9وظايف ليست همسايگي کلي .. . . . .. .69:3-9-1هدف از BA ليست ها .. .. .. .. .69:3-9-1-1ارسال BA ليست .. .. .. 69:3-9-2اندازه گيريهاي سلولي در مد .. ... .. ..Idle70:3-9-3پارامترهاي مرتبط به همسايگي . .. .. 70:3-10تنظيم فريم وفقي . . . .. .. 71: 3-10-1جلو بردن زماني .. .. .(TA) Timing Advance71: 3-10-2رنج سلول گسترده .. .. .(Extended Cell Range)72: 3-10-3پارامترهاي کليدي تنظيم وقفي . .. ...72: 3-11اندازه گيريهاي سلولي در مد اختصاصي .. . .73:3-11-1مقدمه . .. ..73: 3-11-2رويه اندازه گيري سلولي در .. . Dedicated Mode73:3-12کنترل توان . .. .. 78:3-12-1دلايل کنترل توان . .. .. .. 78:3-12-2وظايف و راهکارهاي کنترل توان ... .. .78: 3-12-3کلاسهاي توان .. . .. GSM79:3-12-4کنترل توان وفقي .. .. .. .. 80:3-12-4-1اجرا کنترل توان وفقي . .. .. .80:3-12-4-2تريگرهاي کنترل توان .. .. .. .82:3-12-4-3پارامترهاي کنترل توان وفقي .. . .. ..84:3-13انتقال غير پيوسته . . .. .. ...(DTX)85:3-14دريافت غير پيوسته . .. .. .. (DRX)86: 3-15پارامترهاي کليدي کنترل توان .. . .. ..87: 3-15-1پارامترهاي کنترل توان دسترسي شبکه . 87:3-15-2پارامترهاي کنترل توان ديناميکي ... . .. 88:3-15-3پارامترهاي کنترل ... . .. .DRX89)Handover : 3-16 دست به دست دادن) ... .. ..90:3-16-1رويه هاي ... . .. .... Handover90 :3-16-2انواع . .. ....... Handover92Handover : 3-16-2-1 در جهت کيفيت سيگنال .. 92Handover : 3-16-2-2 در جهت دامنه سيگنال .. ..93Handover : 3-16-2-3 در

پروژه شبکه GSM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت نقش رژیم غذایی در درمان بیماری های التهابی روده

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-J530Y ورژن J530YDXU1AQF4 اندروید 7.0 با لینک مستقیم

کارت ویزیت فروشگاه فرش

پاورپوینت آماده: بررسی انواع روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer-to-peer و ساختار PeerWare

1-5-3) پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی

دانلود پروژه برق الکترونیک درباره ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی

پاورپوینت خطوط انتقال ، آنتن و انتشار امواج

نمایش سولوشن مشکل کاناکتور باتری گوشی سامسونگ g530h

دانلود تحقیق در موردسرمایه گذاری و سرمایه خارجی

پاورپوینت-روانشناسي مديريت استراتژيك و چالش‌هاي نظري در چگونگي تصميم‌گيريهاي راهبردي - در 43 اسلاید