دانلود فایل


پروژه هیدرولیک و پنوماتیک - دانلود فایلدانلود فایل پروژه هیدرولیک و پنوماتیک پروژه هیدرولیک و

دانلود فایل پروژه هیدرولیک و پنوماتیک پروژه هیدرولیک و پنوماتیک 205 صفحه بصورت وردفهرست مطالبفصل اول. 9مقدمه. 91 - 1 اصطلاح هیدرولیک... 91 – 2 توسعه تاریخی و مفهوم هیدرولیکی.. 111 – 3 قابلیت های کاربرد هیدرولیکی.. 121 – 3 – 3 انتقال نیوماتیکی با استفاده از هوای فشرده: 131 – 3 – 4 انتقال هیدرولیکی بکمک مایعات : 131 – 3 – 5 سیستم های مرکب انتقال قدرت وحرکت... 141 – 4 مزایا ومعایب سیستم های هیدرولیکی.. 151 – 4 – 1 سیستم انتقال قدرت مکانیکی : 161 – 4 – 2 سیستم های انتقال قدرت هیدرولیکی : 161 – 4 – 3 مزایای اصلی جعبه انتقال های هیدرولیک به قرار زیرند : 161 – 4 – 4 معایب سیستم های هیدرولیکی : 191 – 5 کاربرد هیدرولیک روغنی.. 211 – 5 – 1 کاربردهای کلی : 211 – 5 – 2 کاربردهای خاص هیدرولیک : 211 - 6 سیستم های هیدرولیکی با چرخه روغنی.. 221 – 6 – 1 چرخه هیدرولیک باز. 221 – 6 – 2 چرخه هیدرولیک بسته. 231 – 7 قوانین پایه هیدرولیک... 231 – 7 – 1 قانون پاسکال. 241 – 7 – 2 نسبت انتقال نیروی هیدرولیکی.. 241 – 7 – 3 تقویت فشار هیدرولیک... 251 – 7 – 4 قانون برنولی.. 25فصل دوم. 26سیالات هیدرولیک... 262 – 1 مقدمه. 272– 2 وظایف سیال هیدرولیک در سیستم. 282 – 3 مشخصه های سیالات هیدرولیک... 282 – 3 – 1 چگالی نسبی1 یا وزن مخصوص.... 282 – 3 – 2 ویسکوزیته یا گرانروی.. 282 – 3 – 3 پایداری برشی.. 302 – 3 – 4 مشخصه های کف کنندگی.. 302 – 3 – 5 نقطه ریزش... 312 – 3 – 6 تراکم پذیری.. 312 – 3 – 7 انبساط حرارتی.. 312 – 3 – 8 روانکاری.. 312 – 3 – 9 شاخص اسیدی.. 322 – 3 – 10 آب زدایی.. 322 – 3 – 11 مقاومت در مقابل فرسایش.... 322 – 4 – 12 نقطه انجماد. 322 – 3 – 13 پایداری.. 322 – 3 – 14 نقطه اشتعال. 322 – 3 – 15 نقطه احتراق.. 332 – 3 – 16 قابلیت هدایت گرما 332 – 4 افزودنی های بکار رفته در سیالات هیدرولیک... 332 – 4 – 1 کاهش دهنده های نقطه ریزش... 332 – 4 – 2 بهبود دهنده های شاخص ویسکوزیته. 342 – 4 – 3 ضد کف کنندگی.. 342 – 4 – 4 باز دارنده های اکسیداسیون. 342 – 4 – 5 باز دارنده های خورندگی و زنگ زنندگی.. 34پ2 – 4 – 6 عوامل ضد سایش.... 342 – 5 بررسی کاربردی سیالات هیدرولیک... 342 – 5 – 1 روغن های معدنی.. 352 – 5 – 2 سیالات هیدرولیکی مخلوط با آب... 352 – 5 – 3 سیالات هیدرولیک بی آب ( سنتتیک ) : 372 – 6 انتخاب سیال. 39فصل سوم. 40هیدروپمپ ها 403 – 1 مقدمه. 403 – 2 سيستم هيدروديناميک... 413 – 3 سيستم هيدرواستاتيک... 413 – 4 طبقه بندي پمپ ها 413 – 4 – 1 پمپ هاي ديناميکي ( جابه جايي نامثبت ) 423 – 5 مشخصه هاي عمومي پمپ ها 653 – 6 عوامل زاید در پمپها 653 – 6 – 1 ضربانات پمپ... 653 – 6 – 2 لغزش در پمپ ها 663 – 6 – 3 بررسي پديده کاويتاسيون درپمپ ها 663 – 7 مدارهاي پمپ... 673 – 7 – 1 مدار پمپ جابه جايي ثابت منفرد. 683 – 7 – 2 مدار پمپ جابه جايي ثابت منفرد با انباره 683 – 7 – 3 مدار چند پمپي.. 693 – 7 – 4 مدار پمپ هاي جابه جايي متغير. 693 – 8 انتخاب پمپ... 693 – 8 – 1 حداکثر فشار کاري.. 703 – 8 – 2 حداکثر دبي.. 713 – 8 – 3 نوع کنترل. 713 – 8 – 4 سرعت محرک پمپ... 713 – 8 – 5 نوع سيال. 713 – 8 – 6 تلرانس آلودگي سيال. 723 - 8 – 7 سر وصداي پمپ... 723 – 8 – 8 اندازه و وزن پمپ ها 733 – 8 – 9 بازده 733 – 8 – 10 هزينه. 733 – 8 – 11 قابليت دسترسي و تعويض پذيري.. 733 – 8 – 12 تعميرو نگهداري.. 743 – 9 محاسبات فني پمپهاي هيدروليكي.. 74فصل چهارم. 77شيرهاي هيدروليک... 774 – 1 مقدمه. 774 – 2 شيرهاي کنترل فشار. 774 – 2 – 1 شيرهاي فشار شکن.. 784 – 2 – 2 شيرهاي فشارشکن دوتايي ( جفت ) 794 – 2 – 3 انتخاب شيرفشارشکن و شيرتنظيم فشار. 804 – 2 – 4 شيرهاي بي بارکننده 804 – 2 – 5 شيرهاي تعادل. 814 – 2 – 6 شيرهاي ترتيبي فشار. 824 – 2 – 7 شيرهاي کاهنده فشار. 824 – 3 شيرهاي کنترل جريان. 834 – 3 – 1 شيرهاي کند کننده حرکت ( کنترل جريان ) 844 – 3 – 2 شيرهاي جبران کننده گرانروي – دما ( کنترل جريان ) 854 – 3 – 3 شيرهاي جبران کننده فشار( کنترل جريان) 854 – 3 – 4 کنترل سرعت سيلندر. 874 – 3 – 5 شيرهاي کنترل جريان سه راهه ازنوع ميانبر1. 894 – 3 – 6 کنترل جريان اولويتي.. 904 – 3 – 7 شبکه پل ( مدار پل ) 904 – 3 – 8 سيستم هاي چند سرعته با استفاده ازشيرهاي کنترل جريان. 914 – 3 – 9 مقسم هاي جريان. 914 – 4 شيرهاي کنترل جهت... 934 – 4 – 1 شيرهاي يکطرفه. 934 – 4 – 2 شيرهاي يکطرفه عمل کننده با سيگنال خط فرمان. 934 – 4 – 3 شيرهاي پيش پرکن.. 944 – 4 – 4 شيرهاي ساندويچي ( بلوک هاي ساندويچي ) 954 – 4 – 5 يکطرفه هاي محدود کننده 954 – 4 – 6 شيرهاي شاتل.. 954 – 4 – 7 شيرهاي استکاني.. 964 – 4 – 8 شيرهاي کنترل جهت با اسپول لغزنده 974 – 4 – 9 شيرهاي کنترل جهت دو مرحله اي.. 1004 – 4 – 10 روش نامگذاري و اندازه (سايز) شيرها 1014 – 5 شيرهاي فشنگي.. 1014 – 5 – 1 شيرهاي فشنگي استکاني.. 1024 – 5 – 2 شيرفشنگي ازنوع اسپولي.. 1034 – 5 – 3 جبران کننده هاي فشار. 1034 – 5 – 4 شيرکاهنده فشار. 1034 – 6 شيرهاي هيدروليک درسيتسم هاي نقليه. 1044 – 7 ترکيب شيرها 1054 – 7 – 1 اتصال موازي.. 1054 – 7 – 2 اتصال سري.. 1054 – 7 – 3 اتصال جفت... 106فصل پنجم. 107مثال کاربردی.. 1075 – 1 سیستم تغذیه نقاله. 1075 – 1 – 1 فشار عملکرد سیستم. 1095 – 1 – 2 سیال سیستم. 1095 – 1 – 3 انتخاب سیلندر. 1095 – 1 – 5 دبی های مورد نیاز. 1125 – 1 – 6 سیلندرها : 1125 – 1 – 7 اندازه پمپ : 1135 – 1 – 8 انتخاب پمپ : 1135 – 1 – 9 مدار سیلندر : 115فصل شش.... 117عملگرها 117مقدمه. 1186 – 1 عملگرها به سه دسته اساسي تقسيم مي شوند. 1186 – 2 عملگر هاي خطي( سيلندر هاي هيدروليكي)1. 1186 – 2 – 1 سيلندر هاي يك كاره 1196 – 2 – 2 سيلندر هاي دو كاره 1206- 2 – 3 سيلندرهاي تلسكوپي.. 1216 – 2– 4 سيلندرهاي پهلو به پهلو. 1226 – 3 روش هاي مختلف نصب سيلندرها 1226 – 4 مشكلات ناشي از كاربرد نادرست سيلندرها: 1236 – 5 ضربه گيري در سيلندرها 1246 – 6 سرعتهاي حداكثر سيلندر. 1256 – 7 درجه حرارت كاري.. 1266 – 8 موتورهاي هيدروليكي.. 1266 – 9 تعدادي از پارامترهاي مربوط به عملكرد موتور هيدروليكي بصورت زير تعريف مي شوند: 1266 – 10 موتور هاي هيدروليكي به دو گروه اصلي زير تقسيم مي شوند: 1276 – 10 – 1 موتورهاي چرخد نده به سه گروه اصلي به شرح زير تقسيم مي شوند: 1296 – 10 – 2 موتورهاي پيستوني.. 1316 – 11 عملگرهاي دوراني با حوزه گردش محدود. 1336 – 12 محاسبات سيلندر هاي هيدروليكي.. 134موتورهاي هيدروليكي.. 138فصل هفت... 140مخزن نگهداري سيال هيدروليك... 140مقدمه. 1407 – 1 آرايش مختلف استقرار مخزن. 1407 – 2 نكات مهم در طراحي مخزن. 141فصل.. 142لوله و اتصالات هيدروليك... 142مقدمه. 1428 – 1 انواع هدايت كننده ها 1438 – 2 ساختار شيلنگهاي هيدروليك... 1448 – 3 اتصالات... 1458 – 3 – 1 اتصالات تمام فلزي.. 1468 – 3 – 2 اتصالات نوع لبه دار مخروطي.. 1468 – 3 – 3 اتصالات بدون لبه. 1468 – 3 – 4 اتصالات نوع او رينگي.. 146فصل 9. 147انباره ها 147مقدمه. 1489 – 1 انباره ی وزنه اي.. 1489 – 2 انباره ی فنري.. 1489 – 3 انباره ی گازي.. 1489 – 4 انباره پيستوني.. 1499 – 5 انباره ديافراگمي.. 1499 – 6 كاربرد انباره ها 1501- خنثي كننده ضربانات پمپ... 1502- خنثي كننده ضربانا ت فشار. 1503- منبع قدرت اضطراري يا آماده به كار. 1514 - جبران كننده انبساط حرارتي.. 1515- جبران كننده نشتي.. 1516- متعادل كننده 151فصل 10. 152آب بندي.. 152مقدمه. 15310 – 1 انواع آب بندها 1531 - او رينگها 1542 - Q - رينگ ها 1544 - آب بندي هاي فنجاني شكل پيستون. 1555 - رينگهاي پيستون. 1556 - رينگهاي پاك كننده 156فصل 11. 157سيستم هاي انتقال قدرت (هيدرواستاتيك ) 157مقدمه. 15811 – 1 سيستم انتقال قدرت هيدرو استاتيك – مدار باز. 15811 – 2 سيستم انتقال قدرت هيدرو استاتيك – مدار بسته. 15811 – 3 نسبت گشتاور به سرعت... 159فصل 12. 161سيستم هاي هيدروليك سرو. 161مقدمه. 16112 – 1 سرو چيست؟. 16112 – 2 سيستم مدار بسته ي سرو با كنترل الكترو هيدروليك. 16312 – 3 شير هاي سرو. 164فصل 13. 165عيب يابي سيستم هاي هيدروليك... 165مقدمه. 16513 – 1 در سيستمهاي هيدروليك عمدتا اشكالات در قالب يكي از موارد پنج گانه زير، و يا تركيبي از آنها بروز مي كند. 165شكالات مربوط به فشار سيستم. 1662- شكالات مربوط به دبي (جريان ) 1675 - اشكالات مربوط به بروز نشتي.. 1684- افزايش درجه حرارت در سيستم. 1695- سرو صدا و ارتعاشات... 17013 – 2 اشكالات مربوط به اجزاء سيستم هيدروليك... 171فصل 14. 176مدارهاي هيدروليكي.. 176مقدمه. 17614 – 1 مدارهاي پايه. 17614 – 2 طبقه بندي حاكم بر چند نمونه از مدارها 177فصل 15. 180كنترل الكترو هيدروليك: 180مقدمه. 18115 – 1 مزاياي فرمان الكتريكي نسبت به فرمان هيدروليكي.. 18115 – 2 تجهيزات براي كنترل الكترو هيدروليك... 181فصل 17. 189كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي (PLC) 189Programmable Logic Controler. 189مقدمه. 19016 – 1 سيستم هاي كنترل: 19016 – 2 ساختارهاي سيستم هاي كنترل. 19116 – 3 انواع سيستم هاي كنترل. 19216 – 4 ساختار plc. 19416 – 5 مزاياي PLCنسبت به مدار هاي فرمان رله اي.. 19416 – 6 تفاوت PLCبا كامپيوتر. 19516 – 7 سخت افزار PLC.. 19516 – 8 نرم افزار PLC.. 19716 – 9 واحد برنامه نويسيPG)) 19716 – 10 مشخصات زبان برنامه نويسي STEP5. 19716 – 11 شكل هاي مختلف نمايش برنامه ها در S5. 198عملكرد ((Operation.. 19916 – 12 آدرس ورودي ها و خروجي ها و فلگ ها 20016 – 13 روش نمايش STL.. 20016 – 14 سيكل زماني اجراي برنامه (Cycle Time) 20116 – 16 دياگرام طرح تابع(Function chart) 20216 – 17 جنبه هاي مخصوص FPC 202. 20216 – 18 برنامه ريزي به صورت :Stepper 20316 – 19 برنامه ريزي بصورت :Mnmonic. 20416 – 20 نرم افزار FST FST Festo Software Tool 20416 – 21 برنامه نويسي: 204 فصل اول مقدمه 1 - 1 اصطلاح هیدرولیکهیدرولیک علم حرکت و حالتهای تعادل مایعات است. هیدرولیک شاخه ای از علم سیالات است که در آن جریان مایعات از سیستمهای انتقال مایعات مانند لوله ها و پمپها و همچنین کانالها و حتی جویبار ها بررسی می شود.در هیدرولیک از اصول هیدرو مکانیک، علمی که در آن حالات تعادل مایعات تحت اثر نیروهای خارجی ( هیدرواستاتیک ) و قوانین جریان مایعات ( هیدرودینامیک ) بررسی می شوند، استفاده می شود.از مبانی هیدرواستاتیک این اصل تجربی نتیجه می شود که فشار درون یک سیال ایستا ( فشار هیدرواستاتیکی ) در همه ی نقاط درون آن یکسان ( ایزوتوپ ) است. در میدان گرانشی زمین، این فشار افزون بر چگالی سیال فقط به ارتفاع ستون سیال نسبت به نقطه مورد نظر بستگی دارد.در هیدرودینامیک کلاسیک بایستی مایعات را بصورت " ایده ال " در نظر گرفت به سخنی دیگرمایعات بدون اصطکاک و غیر قابل تراکم فرض شوند. در نتیجه در هیدرودینامیک تئوری برخلاف هیدرودینامیک عملی مقاومتی در مقابل جریان سیال وجود ندارد ( تناقض هیدرودینامیکی ).در تئوری مهندسی سیالات، جریان سیالات ویسکوز ( سیالات دارای اصطکاک داخلی ) اصولا می تواند به دو صورت ( لایه ای یا مغشوش ) باشد. در جریان لایه ای لایه های سیال با سرعت های مختلف، بدون ایجاد جریان گردابی، بر روی یکدیگر می لغزند. با افزایش سرعت جریان سیال در لوله، حرکت لایه ای سیال، به یکباره به یک جریان مغشوش و از لحاظ استاتیکی نا منظم تبدیل می شود. دلیل این تبدیل جریان وجود نا پایداری در مجاورت دیواره ی لوله است ( تئوری لایه مرزی ).واژه هیدرولیک از کلمه ی یونانی hydro به معنای آب، مشتق شده است. بر این اساس بایستی یک جعبه انتقال قدرت آبی باشد. اما منظور از هیدرولیک استفاده از بعضی مایعات ( مانند آب، روغن، گلیسیرین ) در سیستمهای فنی است.از لحاظ کاربردهای فنی در صنایع ( بویژه در صنعت ماشین سازی ) هیدرولیک، علم همه فرآیندهای مکانیکی ای هست که در آنها حرکت و انتقال نیرو بکمک مایعات انجام می شود. نیز هر گاه سخن از هیدرو لیک به میان آید. منظور بخشی از دستگاه یا سیستم است که در آن فرآیندهای هیدرولیکی روی می دهد.از لحاظ فنی هیدرولیک در برگیرنده تجهیزات محرک، تنظیم کننده و کنترلی است که نیرو و جابجایی در آنها بکمک فشار سیال ( آب، روغن، گیلسرین ) ایجاد می شود. همه ی سیستمهای هیدرولیکی ( از هر نوعی که باشند ) یا براساس اصول هیدرواستاتیکی یا براساس اصول هیدرودینامیکی کار می کنند.در سیستمهای هیدرولیکی ای که براساس اصول هیدرواستاتیکی کارمی کنند انرژی فشار تولید شده از طریق سیال هیدرولیکی ( مثلا روغن ) به کار تبدیل می شود این سیال، وسیله انتقال انرژی است.از سیتمهایی که بر اساس اصول هیدرواستاتیک استوارند می توان موارد زیر را نام برد :الف – پمپهای هیدرولیکیب – تجهیزات تنظیم کننده و کپی تراش هیدرولیک در ماشینهای افزارج – کلاچ های هیدرو استاتیکید – جعبه انتقالهای هیدرولیکی ( که بدلیل قابلیت تنظیم پیوسته در ماشین سازی کاربرد گسترده ای پیدا کرده اند )از سیستمهایی که بر اساس اصول هیدرودینامیک کار می کنند. یعنی انتقال نیرو در آنها از طریق انرژی جنبشی سیال صورت می گیرد میتوان مبدل گشتاور در خودروها و لوکوموتیوها را نام برد. این تجهیزات، سیستمهای انتقال قدرت کاملا هیدرو دینامیکی هستند . 1 – 2 توسعه تاریخی و مفهوم هیدرولیکیعلم هیدرو استاتیک1 در گذشته بدلیل استفاده از آب بعنوان سیال عامل در سیستم های هیدرواستاتیک، به هیدرولیک آبی معروف بود، از سابقه خیلی زیادی برخوردار است. این علم حدود سال 1800 با کاری کهجزف براما با پرسهای هیدرولیکی شروع کرد آغاز شد.1 – Fluid powerدر اواسط سده نوزدهم میلادی، کاربرد هیدرولیک با عنوان هیدرولیک کشتی نیز ( بویژه برای پارو زنی و حرکت بادبانها ) آغاز شد از حدود سال 1900 میلادی بجای آب از روغن استفاده می شود. که افزون بر انتقال قدرت دارای مزایای زیر نیز هستند :- سطوح لغزنده در بارزیاد را روانکاری می کند.- از پیدایش خوردگی در سیستم جلوگیری می کند.درراستای نیاز روز افزون به فرآیندها و سیستم های فنی مولد قدرت، مهندسی هیدرولیک روغنی اهمیت فوق العاده ای یافت. به گونه ای که پیش از سال 1938 میلادی، استفاده از سیستم های هیدرولیک روغنی برای نمونه در هواپیما سازی و سیستم های نقاله، جایگاه ویژه ای پیدا کرد . اما از سال 1950 میلادی به این سو ؛ مهندسی هیدرولیک رشد فزآینده ای داشته است.به همین دلیل هیدرولیک روغنی بصورت جزیی از مهندسی مکانیک درآمده است. فرآیندهای هیدرولیکی تقریبا در همه شاخه های ساخت و تولید و سیستم های حمل و نقل، برای اتوماسیون و مکانیزه کردن سیستم ها، حائز اهمیت است.کارهای تکراری زمان بر دستی مثلا به شکلهای زیر :الف – با انجام کارهای خسته کنندهب – با جاگذاری اشتباهج – با باز و بسته کردن مدوام قید و بستهابصورت منطقی با کارهای خودکار مکانیکی جایگزین شده اند. هیدرولیک روغنی در سیستم های محرک و سیستم های کنترل کاربرد بسیار وسیعی یافته اند. بدلیل ویژگی تنظیم پذیری قابل ملاحظه ی اجزای هیدرولیکی، دامنه ی کاربرد آنها عملا نامحدود است این اجزا در بسیاری از ماشین آلات ( از پرسهای هیدرولیکی گرفته تا هیدروموتورهای با دور متغییر ) کاربرد گسترده ای یافته اند.بدلیل وجود اجزای هیدرولیکی کمابیش استاندارد و با قیمت مناسب که دارای دقت بالایی نیز هستند و هرکدام نقش ویژه ای ایفا میکنند میتوان سیستم های کنترل ترکیبی پیچیده ای را طراحی کرد. همچنین میتوان سیستم های تولید و دستگاهای ساده ای که بصورت دستی کنترل می شوند را با نصب اجزای هیدرولیکی به آسانی خودکار یا اتومات کرد و کارایی آنها را بالا برد. با این اتوماسیون به اصطلاح خرد میتوان فرآیندهایی را که فقط شامل سری سازی نیمه انبوه هستند را با کمترین امکانات خودکار کرد.دقت بالای دستگاهای پیوسته بهبود یابنده، کار آنها را تقریبا از مراقبت بی نیاز کرده است و دوام بیشتر آنها را سبب شده است. امروزه در ارزش گذاری ماشینهای ابزار یا دستگاهای بالابر یا سیستم های نقاله هرگاه به قابلیت بالایی نسبت به سیستم های گذشته برمی خوریم دربیشتر موارد پی خواهیم برد که اصولا کاربرد هیدورلیک روغنی درآن سبب این افزایش کارایی شده است.1 – 3 قابلیت های کاربرد هیدرولیکیبسته به شرایط کار دستگاه ونوع دستگاه یا ماشین، سیستم محرک یا کنترل هیدرولیکی به کار رفته برای آن بایستی با ویژه گی های دستگاه مطابقت داشته باشد. از طرفی گاهی نیز لازم می شود تا ماشین و دستگاه با مشخصات سیستم هیدرولیک تطبیق داده شوند. هیدرولیک و هیدرواتوماتیک روش های کاملا جدیدی هستند که با روش های قدیمی ماشین سازی ( مهندسی مکانیک ) کاملا متفاوتند. دانستن مزایای اصلی محرکهای هیدرولیکی برای استفاده از سیستمهای هیدرولیک شرط لازم است ولی شرط کافی برای آن محسوب نمی شود.اطلاع از ویژگیها، مزایا و معایب انواع سیستم های انتقال قدرت همچنین آگاهی از حالت و درجه ی پیشرفته بودن آنها، لازمه ی انتخاب صحیح و اقتصادی از این سیستم ها است. سیستم

هیدرولیک


پنوماتیک


هیدرولک و پنوماتیک


پروژه هیدرولیک و پنوماتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت آماده; ارتقا سلامت وبهبودکیفیت زندگی دربرنامه چهارم توسعه

نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش

پاورپوینت درباره بیماری دیابت

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم اعداد صحیح

پاورپوینت فیزیولوژی تنفس

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پایه دهم معادله ها و نامعادله ها

پاورپوینت- موزه گوگنهایم بیلبائو- در دو فایل ۵۵ اسلایدی-powerpoint

پکیج طلایی کسب درآمد اینترنتی

پاورپوینت تقلبات شیر و آزمایشات تشخیص آن

پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر