دانلود فایل


پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف

دانلود فایل پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی دانلود پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی، در قالب ppt و در 218 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: مفاهیم و تعاریف تعریف ادارهنکاتی که در تعریف اداره نیاز است، کدامند ؟مقایسه اداره ، سازمان و مدیریتارتباط اداره ، سازمان و مدیریت از نظر الیورشلدن عناصر تشکیل دهنده سازمان از نظر هنری فایولمفهوم عام دولتمفهوم خاص دولتارتباط مفاهیم عام و خاص دولتتعریف اداره امور عمومیارتباط اداره امور عمومی و محیطارتباط اداره امور عمومی با سایر رشته هاتعریف اداره امور خصوصیتفاوت های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصیانگیزه جلب منفعتخدمات یا محصولات انحصاری یا نیمه انحصارینظارت قانونیمیزان جلب دقت و توجه عامهقیمت روز بازار برای محصول و یا خدمتعامل سیاستفوریت داشتن و مداومت خدمات عمومیتفاوت در حجم و وسعت قلمرو سازمانتفاوت در نوع رهبری مورد نیاز و خصوصیات و شرایط لازم برای رهبرتفاوت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصیتفاوت در بودجه و حجم عملیاتتشویق انتقاد و میزان انتقاد های نهان و آشکارمیزان مشخص بودن اهداف و مقاصد سازمانیهماهنگی سازمان و تلفیق عقایدمعیار منفعت و اثر روحی مترتب بر آندرجه مهارت در اداره مذاکراتخصوصیات شخصی و سوابق زندگی گروه همکارشباهت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصیتعریف علممشخصات شناخت علمیویژگیهای علوم اجتماعیمراحل روش تحقیق علمی در علوم اجتماعیآیا اداره علم است یا هنر ؟ بخش دوم: گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتیفصل اول : سیاست و ادارهنظر ویلسون در باره جدایی سیاست از ادارهنظر فرانک گود نو در باره جدایی سیاست از ادارهپیوستگی سیاست و اداره فصل دوم: نظریه های کلاسیکاصول مدیریت علمیعوامل و عناصر پنج گانه مدیریت صحیح از نظر تیلوروظایف شش گانه سازمان از نظر هنری فایلاصول مدیریت از نظر هنری فایول علل اهمیت نظرات فایولویژگیهای سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبرویژگیهای سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبرانتقادات وارده بر نظریه کلاسیک فصل سوم : نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)علل پیدایش نظریه های نئوکلاسیک (روابط انسانی)اصول روابط انسانی از نظر التون مایواهمیت مکتب روابط انسانینظر چستر بارناردانگیزش و چگونگی ارتباط آن را با کار مدیرانسلسله مراتب نیازها از نظر مازلواستفاده مدیران از سلسله مراتب نیازها برای انگیزش کارکنانکریس آرجریس بر چه عاملی تاکید در سازمان داشت؟عوامل دفاعی فرد در سازماننظر داگلاس مک گریگورفرضیه های تئوری xفرضیه های تئوری yنظر هرزبرگ در باره انگیزش کارکنانعوامل ایجاد انگیزش(محرک) از نظر هرزبرگنظریات دیوید مک کلی لند درباره سازمان و مدیریت فصل چهارم: نظریه های سیستمی و اقتضائی تعریف سیستماجزاء سیستمسازمان به عنوان یک سیستممفهوم نگرش اقتضایینظریه فرد فیدلر در ارتباط با نگرش اقتضائی بخش سوم: تاریخچه اداره امور عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامیاداره امور عمومی از آغاز مشروطیت تا پیروز ی انقلاب اسلامی گفتار اول : دوره قاجار بعد از پیروزی مشروطیتعوامل ایجاد انقلاب مشروطه در ایران موجبچگونگی اداره امور عمومی در انقلاب مشروطهنتایج حاصله ناشی از تغییر نظام حکومتی در دوره مشروطیه وضعیت حکومت محمد علی شاه را در انقلاب مشروطهچگونگی اداره حکومت توسط احمد شاه گفتار دوم : دوره پهلویمشخصات نظام اداری و مدیریتی دوران پهلویمسائل و مشکلات سازمان های اداری دوره پهلوی در زمینه تشکیلات و نیروی انسانیدستاوردهای مشروطیت در دوران رضاشاه دستخوش چه تغییراتی شد؟اهدافی را که کلیه سازمان ها ، اعم از دولتی و یا خصوصی ، در دوره پهلوی باید دنبال می کردند: بخش چهارم: قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایرانفصل اول: قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراننقش قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانوظایف و اختیارات رئیس جمهورارکان قوه مجریه و مسئولیتهای آنارکان قوه مجریه و مسئولیتهای آن فصل دوم: اداره امور عمومی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنونتغییرات اساسی در اداره امور عمومی کشور بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایرانتغییر در ساختار حکومتتغییر در تشکیلات دولتتغییرات نیروی انسانی مشکلات و نارسایی های نظام اداری جمهوری اسلامی ایرانسیاستهای دولت برای رفع نارسایی های نظام اداری و مدیریت کشور بخش پنجم: اداره امور استخدامی عمومیفصل اول : تعریف ، هدف و وظایف اداره امور استخدامیتعریف اداره امور استخدامی اهداف اساسی اداره امور استخدامیوظایف اساسی اداره امور استخدامی فصل دوم : مراحل امور استخدامیشرایط تحقق پذیری مراحل امور استخدامیعملیات استخدامیتعریف کار شکافی اساسی ترین نیاز استخدامی در عملیات استخدامی چیست؟تعریف طبقه بندی مشاغلنظریه های تعیین و تشخیص عادلانه حقوق و دستمزدنظریه عرضه و تقاضانظریه قدرت پرداختنظریه هزینه زندگینظریه کارآیی فصل سوم: برآورد نیروی انسانی مورد نیازراههای تامین نیروی انسانیمورد نیاز موسساتمهمترین منابع خارجیکارمند یابیمراحل انتخاب داوطلبان کارتعریف انتصابتفاوت انتصاب موقت با انتصاب دائمهدفهای ارزشیابی شایستگیکارکنانانواع برنامه های آموزشی مدیران و سرپرستان فصل چهارم: عملیات نگهداری منابع انسانیعملیات نگهداری منابع انسانیبهداشت و ایمنیبیمه بازنشستگیانواع طرحهای بازنشستگیمرخصی ها فصل پنجم: کاربرد نیروی انسانیانتقال و ماموریتتنزل مقام و ترفیعتعریف انضباطموارد مختلف مجازات در قانون استخدام کشوریتکالیف عمومی مستخدمین دولت در قانون استخدام کشورینقش سازمان مرکزی مدیریت نیروی انسانیارکان سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخش ششم: مالیه عمومی و بودجه دولتیفصل اول: مالیه عمومی و سیاستهای پولی و مالیتعریف مالیه عمومیموضوع مالیه عمومیسیاستهای مالی و پولی دولتابزار بودجه ای فصل دوم: بودجه چیست؟مزایای بودجهاصول بودجه فصل سوم : مراحل بودجهمراحل بودجهبخش های تشکیل دهنده لایحه بودجهمراحل تصویب بودجهمراحل مقدماتی اجرای بودجه مراحل تفصیلی اجرای بودجهروشهای انعطاف پذیری اجرای بودجهاصلاح و متمم بودجهنظارت و کنترل بودجهنظارت و کنترل درونی (نظارت قوه مجریه )راههای نظارت مالیراههای نظارت عملیاتینظارت و کنترل بیرونی (نظارت قوه مقننه) فصل چهارم: طبقه بندی بودجهانواع طبقه بندی بودجه ایطبقه بندی درآمدها
طبقه بندی هزینه هاتقسیمات بودجه از نظر چگونگی برآورد هزینه ها فصل پنجم: اداره امور بودجه دولتیخصوصیات اداره امور بودجهاصول مربوط به استقلال واحد مرکزی بودجهاهداف یا وظایف را واحد مرکزی بودجه توضیحات:این فایل شامل پاورپوینت " جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی" می باشد که در حجم 218 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

پاورپوینت جلد اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی


پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی (جلد اول) تألیف طاهره فیضی


کتاب مبانی مدیریت د


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت با موضوع سیستمهای اطلاعات مدیریت

فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار SPSS

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N915K ورژن N915KKTU2DPK2 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

پاورپوینت با موضوع پرتوهای ماورا بنفش

دانلود فایل فلش تبلت LENOVO مدل A3500 h

بررسی واحد پتروشیمی متانول شیراز

تحقیق در مورد نقش جغــــرافيـــا در كارآفـــريني

پاورپوینت دیود

طرح اسکچاپ 3 بعدی کیوسک یا جان پناه.........B4...........شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

دانلود 6 طرح وکتور گره چینی - کد 7003